Dagboek van Leendert Stolk wachtmeester der Koninklijke Marechaussee.
Aanteekeningen gehouden vanaf 10 Mei 1940
bij de inval der Duitschers in Nederland.(zie ook de fotoalbum van Leendert Stolk)


Wachtmeester Leendert  Stolk met zijn kinderen Corrie, Adriaan en Nico.


10 Mei 1940
In den morgen omstreeks 3½ uur gewekt door Mar. J.W. Stiphout en mededeling ontvangen dat een actie zowel in het binnenland als vanuit het buitenland werd verwacht en wij ons onmiddellijk vaardig moesten maken. Op dat moment vlogen talrijke Duitsche vliegtuigen van Oost naar West en omgekeerd. Omstreeks 4 uur waargenomen dat Duitsche vliegtuigen duikvluchten uitvoerden. In Noordwestelijke richting van Breda werden ontploffingen gehoord. Later bleek ons dat dit bombardementen waren geweest te Moerdijk (brug).

                               Uitrusting en paardentuig in orde gemaakt voor afmarsch.

Te omstreeks 4½ uur door de Divisiecommandant door Kapitein J.J.F.M van den Kroon, die reeds op de kazerne te Princenhage was aangekomen, medegedeeld dat Nederland in Oorlog was met Duitschland. Een en ander aan mijn vrouw medegedeeld, die nog bedlegerig was als gevolg van een ernstige blaasontsteking. In den loop van den dag het benodigde opgeborgen enz. en de kisten van het Districtsbureau gepakt.

Te omstreeks half 6 te Beek en Donk een Duitsch vliegtuig gedaald en vernield. Drie leden van de bemanning werden onmiddellijk gedood en 1 zwaar gewond. De laatste is door ons personeel na geneeskundig onderzoek naar een ziekenhuis te Breda overgebracht. In de loop van den dag vliegen nog veel Duitsche vliegtuigen boven ons land en werd o.a. Etten gebombardeerd. Door de radio vernemen wij dat de Duitsche troepen langs de gehele Oostgrens ons land zijn binnengerukt en dat ons leger overal hardnekkig tegenstand biedt. Overal in den lande werden Duitsche parachutisten waargenomen en werd in de vroege morgenuren door dezen de Moer-dijkbrug en o.a. het vliegveld Waalhaven bezet.

In de avonduren komt de Divisiecommandant met de districten Den Bosch, Eindhoven en een gedeelte van Nijmegen op de kazerne te Princenhage aan en werd dit personeel in de kazerne en omgeving voor den nacht ondergebracht.

Te plm. 23 uur arriveren Fransche gemotoriseerde troepen te Princenhage. Deze kunnen echter niet verder oprukken in verband met de in den morgen op de naar de Zuidgrens loopende wegen aangebrachte versper-ringen, door middel van opblazen van bruggen en weggedeelten, zoomede over die wegen laten vallen van zware boomen.

In den avond slaapgelegenheid voor de gezinsleden in de benedenvoorkamer in orde gemaakt. Persoonlijk op het bureau wat in een stoel geslapen.

In de vroege morgenuren met Kapt. Van den Kroon per auto naar de Tilburgscheweg, daar deze aldaar Kolonel Schmidt, Commandant der Peeldivisie moest opwachten. Ongeregelde troepen van de Peeldivisie op de Tilburgscheweg aangetroffen, die zonder leiding terugtrokken.

Marechausseekazerne te Princenhage  

In verband met de omstandigheden te plm. 7½ uur de kazerne te Princenhage verlaten en gaan op Roosendaal aan. In den vm. rukken wij weder verder op naar Hoogerheide. Een gedeelte van ons werd echter gedirigeerd op Nispen en Huijbergen[1]).

Bombardementen op Rilland-Bath, Roosendaal en Esschen.

12 Mei
Te plm. 8 uur naar Hulst over Antwerpen. Een en ander  gedeeltelijk met auto's en rijwielen. Bij aankomst te Merxem door Belgische militairen aangehouden en ontwapend en tusschen schildwachten opgebracht. Na onderzoek weder vrijgelaten en reis voortgezet. In de Luchtbal-kazerne te Merxem verschillende bekenden ontmoet, o.a. een politieagent uit Breda. Tegen den avond te Hulst aangekomen en aldaar ontmoet Mr. De Blok van het gemeentehuis, rijksveldwachter Priem,  Mr. Dozy en Dr. Van Hilten uit Breda. Verder de fam. Pleunis en vele andere bekenden te Hulst ontmoet, ook op de marechausseekazerne.


     Marechausseekazerne te Hulst.

14 Mei
In den avond van dezen dag met auto's en rijwielen vertrokken naar Sluis over Axel, Sas van Gent, Philippine, Biervliet, IJzendijke en Oostburg. Ingekwartierd bij I. Smit. Aldaar aangekomen te 3½ uur in den morgen.

 15 Mei
Bij aankomst beschieting waargenomen van Duitsche vliegtuigen bij Cadzand e.a. In den avond van 15 Mei weder vertrokken naar Oostburg en ingekwartierd bij de fam. Assing, wonende Oude Stad 86.

17 Mei
Van het Algemeen Hoofdkwartier wordt de opdracht ontvangen om te vertrekken naar Nantes (Frankrijk) ter bescherming van de aldaar aanwezige Nederlandsche vliegtuigen.

18 Mei
In den vroegen morgen van Oostburg vertrokken met bestemming Nantes. Tegen den avond aankomst te Gravelines en aldaar overnacht in kazematten op het stroo. Dien nacht voor het eerst mijn deken gebruikt. Aldaar was het water niet te drinken. Wij gebruiken alleen bier en wijn. Wij ontvangen elk 50 fr.
   
 Gravelines
(foto A. Stolk)

20 Mei
In den vm. te Abbeville gebleven, welke plaats 2 maal door Duitsche vliegtuigen werd gebombardeerd. Wij allen zochten dekking onder de boomen vanaf de weg (plm. 80 m.). Hierbij een Duitsch vliegtuig neer-geschoten.

In den nm. verder naar Rouen. Eenige auto's achtergelaten. Een gedeelte van het personeel heeft dit traject per rijwiel afgelegd. Passeeren zeer schoone berglandschappen. Onderweg bombardement eener spoorbaan. Daarna Duitsch vliegtuig neergeschoten door Fransche jager.
Even buiten Rouen te Gran-Couronne overnacht in de auto's en in het gras.

21 Mei
Te Gran-Couronne (Rouen) thee en een boterham gekregen van een Hollandsche dame, die met een Fransch-man was gehuwd. Zij was genaamd Willy van Zijll (man Mortel). Toen zij zich op straat vertoonde tusschen het personeel werd zij zeer luide toegejuicht.
    
Gran-Couronne, Woonhuis Fam. Mortel-Van Zijl.                 

 
 Place de la République       
 (foto's A. Stolk)
Op dien dag verder naar Evreux. Aldaar het grootste gedeelte van het personeel in een manege overnacht in het stroo. Persoonlijk in de auto geslapen. Mij bij een meneer op de badkamer gewasschen en geschoren.

22 Mei
Sinds 20 Mei voert de auto van de Administrateur. brood, boter en wijn mede. Het drinkwater is niet te gebruiken als zodanig, zodat steeds wijn wordt verstrekt. Hieraan beginnen wij te wennen. Ongekookt drink-water wordt afgeraden uit vrees voor besmetting.
Te plm. 4½ uur te Evreux vertrokken met bestemming Alençon, doch in verband met een aanvankelijk voor-spoedige reis, doorgegaan naar Le Mans. Onderweg de koppeling van onze auto defect, zodat wij achter moesten blijven. Daar het euvel zich vertoonde buiten bewoonde oorden, welke in Frankrijk veelvuldig voor-komen, moeten wij de auto met vereende krachten voortduwen tot een garage in bergachtig terrein. Deze arbeid werd weer beloond, daar wij in het dorp Beaumont  koffie en sinaasappelen konden kopen. Later lieten wij ook nog wat eieren bakken.
Onderweg naar Beaumont passeerden wij twee groote vliegvelden en veel Engelsche soldaten, vol goeden moed. Hier ontmoeten wij een dame die Vlaamsch spreekt.
De laatste twee dagen zien wij geen Duitsche vliegtuigen meer (troepentransporten wel) en bemerken nu uiterlijk in Frankrijk niets meer van den oorlog.  Eten bij inwoners tegen betaling. Slapen in het hooi.

23 Mei
Auto weder gerepareerd en in den namiddag te omstreeks 6 uur van Beaumont vertrokken naar Angers. Aan-komst aldaar om 9½ uur en werden wij onthaald in het garnizoen op soep, aardappelen, macaroni, biefstuk en wijn. Een en ander onder leiding van Owr. Clausen, die zich gemakkelijk in het Fransch kon helpen. Thans hebben wij de colonne weder ingeloopen.

24 Mei
Des morgens plm. 9 uur weder gestart uit Angers, waar het 6e Regiment Genie is gelegerd. Bestemming is Nantes. Onderweg passeeren wij veel wijnvelden en komen door Angeres, waar een meisje ons toeroept dat zij een Hollandsche is.
Bij aankomst te Nantes bleek aldaar voor ons geen ruimte te zijn en moesten wij door naar Vertou. Hier worden wij in scholen ondergebracht en wordt eigen menage gevoerd.
Door onze commandant wordt medegedeeld dat wij naar familie en kennissen kunnen schrijven p/a het Roode Kruis te Geneve. Ik schrijf aan vrouw en kinderen en aan 2 anderen.

Kazerne 6me Régiment du Génie, Angers               
(foto A. Stolk)

25 Mei
Ontvangen de mededeling dat wij niet in Vertou kunnen blijven in verband met de voedselvoorziening. Eten en drinken ontvangen wij voldoende van onze menage, waarvoor keukengerief wordt aangekocht. Wij hopen dat vrouw en kinderen ook het noodige zullen ontvangen. Zo gaan de dagen voorbij. Thans heb ik mij voor het eerst van schoon ondergoed voorzien en met meerderen van ons het vuile goed zelf gewasschen. Het  is aan te zien dat hierbij de vrouwenhand en de noodige waschmiddelen ontbraken.

26 Mei
Het is nu de 3e Zondag sinds wij van huis zijn weggegaan. Voor de Roomsch-Katholieken onder ons werd in het dorp (hier in Vertou is een mooie R.K. kerk) een H. mis gehouden. Later op den dag is hier het kerkbezoek, ook door de burgerij, zeer druk. Eigenaardig deed het aan dat op de markt bij de R.K. kerk tegelijkertijd ook een druk bezochte markt werd gehouden. Ook voor het Protestantsche personeel zou een kerkdienst worden belegd, hetgeen uit de aard der zaak niet gemakkelijk ging. Om 10 uur was hieromtrent niets bekend. Van een kerkdienst is dan ook niets gekomen. Gedurende de R.K. kerkdienst  te Vertou hoorden wij vanuit ons kwartier op het orgel de melodie spelen, zoals wij die kennen van Ps. 138.

Nieuwsberichten werden zo goed als niet vernomen. In den avond vernemen wij het vertrek van ons naar Caen. Er werd gemompeld dat wij naar Engeland zouden oversteken.

27 Mei
Na eenig heen en weer geloop en opruiming enz. van uitrusting plm. 12½ uur vertrokken met bestemming Caen. Kinderen uit de school waarin wij waren gelegerd, boden ons bloemen aan. Hierna werd een rondgang met de muts gemaakt en het ingezamelde geld aan de hoofdzuster der school ter hand  gesteld. Ook ver-schillende burgers waren getuige van ons vertrek. Hierbij lieten de caféhouders en winkeliers zich, om begrijpelijke redenen, niet onbetuigd. Zo gaan wij dan weer Noordwaarts, het voor ons oog onmetelijke Frankrijk in. Onderweg maakt Wr. de Pooter de opmerking: 'In Frankrijk is alles mooi wat God geformeerd heeft en wat de mensch hiervan gemaakt heeft is vuil en levensloos'.

Tegen de avond arriveeren wij te Laval, na passeering van schitterende heuvel- en berglandschappen. Wij overnachten aldaar in een vuile kazerne waar niet voor ons allen  slaapgelegenheid is en ik den nacht door-breng in de auto.
Soep die ons werd verstrekt had een niet nader aan te duiden smaak.

 28 Mei
Half 6 réveile en half 8 afmarsch met bestemming Caen. De marschdicipline werd steeds beter in de colonne, met als gevolg dat wij met een gemiddelde snelheid van 40 km. kunnen rijden. Na eenige rust arriveeren wij te plm. 13 uur te Caen. De divisiecommandant is reeds doorgereden en doet de mededeling dat het inderdaad de bedoeling is dat wij naar Engeland gaan, doch dat er momenteel geen transportmiddelen zijn. In verband hiermede worden wij tijdelijk onder-gebracht in het dorp Douvres-La Délivrande, op het oude kasteel 'La Baronnie'.

 
La Baronnie te Douvres-La Délivrande

29 Mei
Vanwege het slechte weder vertrokken naar een gezondheidscolonie in een voormalig kasteel te Cresserons, gemeente Douvres-La Délivrande, in afwachting van scheepsgelegenheid naar Engeland, alwaar wij in een bekoorlijke omgeving komen. Alleen zou zoo'n colonie in Nederland zindelijker zijn voor wat betreft toilet-, wasch- en slaap-gelegenheid. Hier slapen wij allen op bedden. Ook gebruiken wij naast 2 dunne dekens onze eigen wollen deken. De in de colonie vertoevende kinderen (uit Parijs) lieten wij franc grabbelen.  

                                        Kasteel te Cresserons, toen......


                                                     .......... en nu.                                                                         (foto A. Stolk)
Dezen dag hadden wij nog een ontmoeting met een korporaal-kok (naam onbekend) die te Breda in garnizoen was en op de Baronielaan te Breda woonde. Hij verklaarde op de 1e Pinksterdag langs de Marechaussee-kazerne te zijn gekomen, na zijn vrouw bij evacuatie uit Breda behulpzaam te zijn geweest en dat de bedoelde kazerne  nog ongeschonden was. Bewoners heeft hij niet gezien. Cor Verdonk te Princenhage was nog in haar woning. Het personeel van de Brigade Breda heeft steeds nog goede hoop dat de gezinnen op de kazerne te Princenhage zijn gebleven.
De eigen menage loopt nog niet regelmatig. Slapen geen klagen, hoewel wat onrustig door het gesnurk van goede slapers. Mij wordt gezegd dat ik ook niet geruischloos sliep.

 30 Mei
Geen bijzonderheden, alleen is vermeldenswaard dat, in verband met de gebrekkige keukenmiddelen, het avondeten van de laatste ploeg, waar ik ook bij behoorde, eerst omstreeks 10 uur kon plaatsvinden. Hierbij een twistgesprek tusschen twee opperwachtmeesters omtrent de verdeling van de aardappels, waarbij een gedeelte wèl en een ander gedeelte niets had ontvangen.

 31 Mei
Goed geslapen en na opstaan verplaats ik me in de gedachte in mijn gezin, daar Nico heden 6 jaar zal zijn.  Moge de Heere hem en ons allen sparen en ons weer gelukkig bij elkaar brengen. Ik stel mij voor dat vrouw en kinderen, meer nog dan anders, over mij zullen denken en spreken. Thuis zongen wij: 'O, wat zijn wij heden blij, Nico is jarig enz. enz.'.

1 Juni
Het weer is steeds mooi met afwisseling regen des nachts. Ik ben regelmatig werkzaam op het bureau van de Commandant 1e Divisie. Verschillende aangelegenheden worden behandeld en ook het dagboek van de Com-mandant 1e Divisie wordt bijgewerkt.
Wij verlangen allen naar een bericht van vrouw en kinderen en andere familieleden en nemen ons voor niet meer te schrijven tot wij van hen bericht hebben ontvangen, daar wij anders niet de zekerheid hebben dat onze kaart goed is overgekomen.

2 Juni
Zondag en dus Zondagschen dienst. Owr.  A. Meu-lenberg  heeft veel gedaan om een dominee voor een dienst te Cresserons te verkrijgen. Dit is niet gelukt, daar de predikanten alleen Fransch spreken. Toch werd een dienst gehouden in de Protestantse kerk nabij ons kwartier en waarin Owr.  Meulenberg (ouderling van de Ger. kerk te Valkenswaard) voorging. Er werden 101 bezoekers geteld, waaronder Kapt. Van der Kroon, Kapt. Kist en een Kapt.-dokter.
Des namidddags maakten wij een fietstochtje naar het badplaatsje Lion-sur-Mer.

6 Juni
Voetexercitie.
In den avond te 19½ uur godsdienstige samen-komst voor het Protestantsche personeel onder leiding van Owr.  Meulenberg.

Kerk te Cresseron.

7 Juni
Telegrammen ontvangen van Generaal-Majoor J.W.van Oorschot met betrekking tot het vertrek naar Engeland via de haven van Brest.

 8 Juni
In den nacht van 7 op 8 Juni bombardementen gehoord in de verte, richting Le Havre. Vm. baden in zee en Engelsche les.

9 Juni
Reveille om half 2. Brood en koffie om half 3. Vertrek uit Cresserons plm. half 5 over Caen en Dinan met be-stemming Guingamp, afstand 278 km. Het weer was goed. Aankomst te Dinan om 10.00 uur. Onderweg brood
en boter en koek, alsmede wijn genoten van de administratiewagen. Daarna verder tot Guingamp, aankomst plm. 5½ uur. In een kazerne overnacht op stroozakken. Verstrekt warm eten, zoals aardappelen en vleesch. Op onze kamer sliepen ook Fransche soldaten

10 Juni
Reveille te 3½ uur. Daarna brood en koffie (niet genoeg voor allen). Vertrek plm. 5 uur. Aankomst te Brest plm. 8.00 uur, alwaar wij in een Hollandsche boot, de s.s. Prinses Beatrix, zouden worden ingescheept naar Engeland.

                                          S.S. Prinses Beatrix in de haven te Brest.                


De haven van Brest nu   (foto A. Stolk) 

Bij aankomst op de kade kwam de Prinses Beatrix in zicht en na plm. 15 minuten lag het schip voor de kade gemeerd. Het deed ons goed weer iets echt Hollandsch te zien. Onmiddellijk een aanvang gemaakt met het inladen van onze personenauto's en rijwielen. Onderwijl kwamen 2 dames en een jongetje ons bloempjes aanbieden en werden door anderen cigaretten uitgedeeld.
Te omstreeks 16¼ uur was alles aan boord gereed. Inmiddels hadden wij aan boord gegeten en langzaam werden wij door een sleepboot buiten de haven gebracht.
De zware auto's bleven met eenige chauffeurs (ook Jansen uit Hulst) te Brest achter tot nadere scheeps-gelegenheid. Zodoende hadden wij het Fransche vasteland verlaten en zouden met Gods hulp de Engelsche kust bereiken. Hierbij zouden wij dan het derde land betreden. Frankrijk had ons evenmin als België aan-getrokken, daar de Hollandsche zindelijkheid zoo werd gemist, doch de natuur in haar geheel en de berg- en heuvellandschappen in het bijzonder hadden op als mannen van het vlakke land zeer diepen indruk gemaakt.
Hierbij dan te denken dat op eenige honderden kilometer van ons dood en verderf om zich heen grepen.
Zo zoekt dan iedereen een plekje aan boord om uit te rusten. Er liggen hier te Brest vele schepen voor anker. Meest vrachtschepen en min of meer verouderde oorlogsbodems. Het personeel van de Prinses Beatrix, in 1939 door Prins Bernhard te water gelaten, bestaat hoofdzakelijk uit personeel van de Ned. Koninklijke Marine en benevens uit de kapitein en eenige officieren van de Maatschappij Zeeland, waarvan het schip eigendom was. Het schip is luxe en geriefelijk ingericht, hoewel het reeds te lijden heeft gehad van de troepentransporten (Fransche, Belgische en ook wel Engelsche soldaten), welke uit Vlaanderen voor de Duitsche troepen moesten terugtrekken.

De rust welke van bedoeld personeel uitging deed weldadig aan en verried de echte Hollandsche zeeman en zijn bekwaamheid. Het schip is voorzien van een beveiliging tegen magnetische mijnen en heeft een snelheid van 23 knopen. Volgens bewering van de Marineofficieren had een onderzeeboot of een dergelijk snel varend schip zeer weinig kans van een torpedeering met succes. Wij voor ons vinden dat geen voldoende afweer-maatregel, doch de rust van het personeel heeft op ons allen een goede uitwerking.

Terwijl wij nog op stroom liggen vernemen wij door middel van de scheepsradio dat ook Mussolini aan Engeland en Frankrijk de oorlog heeft aangezegd. Als straks de scheepsmotoren razen doet dat geluid ons denken aan het aanrollend geweld der strijdende legers, welke nog geweldiger dan heden tegen elkander zullen optrekken.  

Wij zijn allen aan dek om zooveel mogelijk getuige te zijn van het vertrek van onze boot naar Engeland. Het is plm. 9½ uur als de Fransche kust zich aan ons oog gaat onttrekken. Dan gaan wij langzamerhand naar kooi of naar de als slaapgelegenheid ingerichte dekstoelen. Het blijkt dat wij worden begeleid door 2 torpedojagers en 2 hulpkruisers. Bij het invallen der duisternis kruist nog een Fransch watervliegtuig om ons convooi en dan ga ik ook slapen. (Ik moet hieraan toevoegen: slapen voor zover dit in verband met de omstandigheden mogelijk is).

11 Juni
Omstreeks 4 uur stap ik weer aan dek en bemerk dat er mij reeds verschillenden  voor waren. Het was vrij koud aan dek en de meesten hadden jas en deken om.  Zo wachten wij dan op de nadering van de Engelsche kust. In het N.O. zien wij een vliegtuig dat 2 lichtkogels afschiet ten teken dat het een Engelsch toestel is. Het vliegt rond ons convooi, waarschijnlijk mede ter verkenning tegen duikboten. Wij moeten echter nog geduld oefenen, want eerst te plm. 5¼ uur komt de Engelsche kust in zicht en te plm 7 uur gaan wij pas in de haven van Plymouth voor anker, in afwachting van een ligplaats aan de kade. Wij krijgen dan ontbijt dat heerlijk smaakte.

Omstreeks 12 uur worden wij naar de kade gesleept en gemeerd. Dan wordt ons weder brood en koffie verstrekt en plm. 1½ uur later nog soep, aardappelen en pudding; een en ander door de Britsche Marine. Later op de dag worden de rijwielen en de auto's gelost en ontvingen wij nogmaals brood, thee en visch van de Britsche Marine.

Tegen de avond gaan wij allen van boord en vertrekken, na aflegging van onze wapening, met een trein te plm. 10.00 uur naar Porthcawl. Rijwielen en motorvoertuigen blijven te Plymouth achter. In den nacht 12 uur weder brood (cadetjes) met vleesch, kaas en worst en limonade en voort gaat de reis weer. De trein rijdt snel en wij komen door meer dan één tunnel, hetgeen wij bemerken aan de totale duisternis waarin wij dan worden gehuld. Eén der tunnels schatten wij op meer dan 1 Km. (omgeving Bristol).

12 Juni
Te plm. 5¼ uur komen wij te Porthcawl (een badplaats) aan en worden onder geleide van eenige Engelsche soldaten marcheerende naar Newton gebracht, alwaar wij in een tentenkamp, ter plaatse genaamd 'Dan-Y-Graig' worden ondergebracht. Hier bevonden zich ongeveer 700 Hollandsche soldaten, vertegenwoordigende alle wapens. Het geheel onder leiding van Generaal Noothoven van Goor.

In de loop van den dag worden onze tenten in gereedheid gebracht en vinden wij weer een onderkomen, al moet ik erkennen dat wij een betere ligging hadden verwacht. In de avonduren werd er reeds een voetbal-wedstrijd gespeeld in het kamp tussen personeel der Kon. Marechaussee en de Politietroepen.

Als goede soldaten zullen wij ons ook in deze omstandigheden schikken en het nemen zoals het is, al is het ook voor de ouderen onder ons geen kleinigheid. Owr. C. de Leeuw, Brigadecommandant te Terneuzen, telt reeds half de vijftig. Juist deze Owr.  zet  menige  jongere onder  ons, door zijn opgewekt optreden, beschaamd.
De voornaamste dingen hier in het kamp zijn goed, nml. het eten en drinken en de waschgelegenheid.

14 Juni
Vm. wapenen weder ontvangen in een kazerne te Porthcawl. De wachtdiensten worden door de Marechaussee van de Engelschen overgenomen.

               Volgens de berichten is Parijs door de Duitschers bezet. 

15 Juni
Door marechausseepersoneel worden kleine tenten geplaatst voor 8 hoofden, welke door ons na het middag-eten worden betrokken. Aanvankelijk lagen wij met 6 hoofden in één tent, daar Wr. C, van Buren een afzonderlijke plaats kreeg met Owr.  Ph. Verplancke en 2 grenscontroleurs en Wr. J.F. Wondergem bij de auto van Kapt. van Suijlen die te Plymouth met nog meer anderen (o.a. Mar. J.W. Stiphout) was achtergebleven. Wr. van Buren werd belast met het toezicht op de burgerchauffeurs, welke belast werden met schoonhouden v/h kampterrein en aardappelen schillen enz.

Tentenkamp in Dan-Y-Graig

16 Juni
Samenkomst voor personeel van beide gezindten. Het Protestantsche personeel vond hiervoor gelegenheid in de Anglikaansche kerk te Newton op ongeveer 15 minuten loopen van het kamp. Bij dit kerkgebouw is ook het kerkhof. Het kerkgebouw was overvol. Voorganger was res. Kapt. der Artillerie Gallen. Onder de officieren bleek ook een goede organist te schuilen.

St. John the Baptist Church, Newton, Porthcawl

17 Juni
Beëediging van eenige benoemde officieren, zowel actieve als reserve.

19 Juni
In den nacht van 18/19 Juni onder ons personeel een sterke diarhee, welke in de loop van den dag een goed verloop heeft. Oorzaak niet bekend. Vermoedelijk het gevolg van het klimaat. Hier krijgen wij onze eerste uitbetaling van jaarwedde.
Aankomst van de in Brest achtergebleven chauffeurs, waaronder Jansen uit Hulst.

20  Juni
Majoor Jhr. D.J.N.Den Beer Poortugaal
en Kaptitein W. Kist voor bespreking met de Ned. Regeering naar Londen vertrokken.

      


Majoor Jhr. Den Beer Poortugaal en Kapt. Kist

21 Juni
Bioscoopbezoek met de afdeeling. Geen mooie film, mede omdat wij de Engelsche taal nog zoo onvoldoende kennen, niettegenstaande dat wij iederen dag een les ontvangen.

In den nm. luchtalarm, doch geen vliegtuigen waargenomen. Het luchtalarm wordt hier gegeven in een straal van 80 mijl. Dien namiddag komt ook het personeel uit Plymouth, dat bij het materiëel was achtergebleven, in het kamp aan. Zoodoende komt Wr. Wondergem in onze tent en telt ons gezelschap thans 7 hoofden.

22 Juni
In den nacht van 21/22 Juni veel regen gevallen. Onze tent, bewoond door Wrs. A.M. Jopse,  A. Kosten,  A. Pellis, L. Stolk, J.F. Wondergem, A.F. Goossens en C. Zevenbergen, bleek tegen den regen bestand te zijn. Meerdere tenten, waaronder ook die der Administratie van de Divisie, bleken door te regenen.

 25 Juni
Bezoek van Min van Defensie, Zijne Ex. Dijkshoorn, welke autoriteit met verschillenden onzer sprak en de les-sen bezocht. Hierbij deed hij de toezegging dat voor ons alles in het werk wordt gesteld om het ons zo aangenaam mogelijk te maken.

26 Juni
In den nacht van 25/26 Juni 2x luchtalarm. Geen vliegtuigen waargenomen, wel explosies gehoord in de richting van Cardiff.

29 juni
Verjaardag Prins Bernhard. Behalve dat wij in den middag vrij zijn van dienst hadden en er van de Div. een tele-gram met gelukwenschen naar Z.K.H. werd gezonden, bemerkten wij in het kamp niets van dezen feestdag.
Evenals meerdere dagen gingen wij in het badplaatsje Porthcawl een kop koffie drinken in een kleine lunch-room.

30 Juni
Kerkdienst, voorganger Kapt. Gallen.  In den nm. komt een Canadeesche piloot met zijn machine (Spitfire) na een duikvlucht met zijn machien in aanraking met een tweetal tenten van het kamp. Hierbij werd een militair slechts lichtgewond. De machine bekwam eenige schade aan de rechtervleugel, doch de piloot wist de machine in de hand te houden, nagestaard en bewonderd (?) door velen.

16 Juli
In den vm. overgave Kampcommando Overste Sigerer aan Overste A. Sas (voorm. militair attaché Depar-tement van Oorlog te Berlijn), welke laatste tot de troep een krachtig woord sprak, waarna wij allen een drie-werf hoera op H.M. de Koningin en het Vaderland uitbrachten.

 18 Juli
In den nacht van 17/18 Juli 1x luchtalarm. Duitsche vliegtuigen boven het kamp. In de verte afweergeschut of ontploffende bommen waargenomen. Des avonds bijeenkomst o.l. van Ds. Joh. van Dorp, thans gekleed in het uniform van Hoofdveldprediker (kolonel).

20 juli
In den voormiddag inspectie in het kamp door Luitenant-Generaal G.B. Noothoven van Goor, welke tot taak heeft alle buitenlandsche kampen te bezoeken en daarna rapport aan de Engelsche regeering uit te brengen. Verder in den loop van den dag 2x luchtalarm, doch geen vreemde vliegtuigen waargenomen.

Onze tentgenoot Wr. A.M. Jopse werd op 18 Juli naar het ziekenhuis te Bridgend overgebracht voor een breukoperatie. Van Wr. P.J. Vermeulen (van Roosendaal) vernomen dat hij het daar goed maakte.

21 Juli
Vm. godsdienstoefening te Newton. Voorganger Kapt R. Mante. Deze dienst werd ook bijgewoond door Zijne Excellentie den Minister van Defensie, Mr. A. Dijxshoorn.  In den namiddag gaan Koster, Pellis, Wisse en ik op ziekenbezoek te Bridgend.  Wisse bezocht Wr. H.L. Voeten,  de anderen vereerden Wr. Jopse met een bezoek. Mar. D. de Bruin (van de Brigade Raamdonksveer), die ook geopereerd was, lag naast hem. Wij treffen Jopse in opgewekte stemming aan en al spoedig berust de leiding van het gesprek in zijn handen. Hij is Vrijdag geopereerd en vertelt zijn lijdensweg. Thans is hij vol goeden moed en hij zowel als De Bruin maken het goed. Om half 4 worden wij er op attent gemaakt dat het bezoekuur om is. Wij gaan weer met de autobus naar het kamp en na een avondwandeling is ook dezen dag, één van de zoveelen dat wij naar vrouw en kinderen en onze eigen omgeving verlangen, ten einde. Dat dit verlangen niet op elk blad van mijn aantekeningen te lezen is, betekent niet dat ik ook maar één ogenblik mijn gezin en mijn vaderland was vergeten.

22 juli
Des avonds op het terrein een optreden van een gezelschap, hetwelk onze lachspieren in hevige mate in beweging zet. We waren allen zeer ingenomen met het optreden van twee kinderen, een broertje en een zusje, beiden spelend op een accordeon en aardige liedjes zingend. Owr.  J. Cambier bracht ons op het idee om voor deze kinderen souveniers in te zamelen. Beide kinderen ontvingen handenvol verschillende voorwerpjes, w.o. ook Hollandsche postzegels en geld. Het gezelschap bleef nog na in een der cantines, waar wij verschillende Hollandsche liederen ten gehore brachten. Het laatste werd door het gezelschap zeer op prijs gesteld.

23 juli
Eén maal luchtalarm, doch geen vliegtuigen waargenomen. Des avonds volkszang in de cantine o.l.v een mijn-heer die ik het beste kan vergelijken met onze Arnold Snel.

24 juli
In den morgen verscheen een Duitsch vliegtuig boven het kamp op zeer groote hoogte. Vervolgens vloog het boven de baai nabij het kamp en wierp 2 bommen naar een vrachtschip, dat niet werd getroffen. Eenigen van ons namen een 3-tal vliegtuigen waar, welke de bommenwerper achtervolgden en, naar de berichten luidden, werd het vliegtuig neergehaald. Aan de overzijde van de baai namen wij een zwarte rookwolk waar.

26 Juli
In den namiddag waren sportwedstrijden georganiseerd voor alle militairen in het kamp, waaraan ook de marechaussees deelnamen. Op alle nummers, behalve de 1500 M. hardloopen, waren de marechaussees no 1. De 1e  prijs voor de 100 M. was voor Mar. J.A. Sepers , 1e  prijs verspringen werd gewonnen door Mar. W.F. Gerards, 2e prijs Mar. M. Koolstra van de Brigade Breda. Verspringen met polstok werd Koolstra voornoemd no 1. De 2e en  de 4e prijs in dit nummer waren ook voor de Marechaussee.  Wr. C. Sinke, oud 39 jaar, was hier de 4de. Het nummer kogelstoten werd gewonnen door Mar. A. van den Brink van de brigade Etten, terwijl de 3 overige prijzen ook voor de marechaussee waren. Om begrijpelijke redenen heerschte vreugde in het mar.kamp, des te meer daar verschillende prijzen door ouderen onder ons werden behaald.

28 Juli
Vm. godsdienstoefening geleid door Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken H. van Boeijen, tijdelijk te Londen. (---)

Dien namiddag ging ik met Wr. Kosten weer op bezoek bij Wr. Jopse in het hospitaal te Bridgend. Deze maakte het best, alsmede de Mar. G. de Bruin. In den avond omstreeks 7.15 uur mochten wij in het kamp een radiorede beluisteren van H.M. de Koningin Wilhelmina, waardoor wij allen zeer ontroerd waren en weer met meer ver-  trouwen de toekomst tegemoet gingen. H.M. sprak er van dat er geen strijd gestreden was onder de Oranjes of het was een uiteindelijke overwinning geworden. Daar het thans meer een geestelijken strijd, m.a.w. een strijd tusschen goed en kwaad was, spoorde H.M. haar volk aan tot getrouwheid en sprak haar overtuiging uit dat geen onzer helden (ook thans) tevergeefs was gevallen en de rechtvaardigheid zal zegevieren en wij niet zullen ophouden te strijden, totdat wij weer een vrij volk van een vrij en onafhankelijk Nederland zijn.  De rede van H.M. werd afgesloten met een kort orgelspel en het zingen van het 6e  couplet van het Wilhelmus 'Mijn schlld ende betrouwen'. Zoo was deze Zondag weer een van de onvergetelijken geworden. (---)

Of vele Nederlanders in het vaderland hebben beluisterd betwijfelen wij, daar aldaar wel een strenge censuur op de Buitenlandsche zenders zal worden toegepast.

29 Juli
Dezen dag oefenen wij voor het te houden defilé voor Z.K.Hoogheid Prins Bernhard bij diens aanstaande bezoek op 30 Juli. Er werd ernstig geoefend.

30 Juli
In den namiddag bezoek van Prins Bernhard aan het Kamp. Het Engelsche uniform met roode pet stond hem keurig. Het viel allen op dat zijn gelaat ernstig, doch vriendelijk was. Alleen de Marechaussee was in blauw (eigen) uniform. Het overige personeel van het Ned. Leger was in Battle dress, ook de Politietroepen. Het was een echt Nederlandschen aanblik en de houding der  troepen bij de parade was schitterend.

Inspectie door Z.K.H. Prins Bernhard

Het was den Prins aan te zien dat hij met genoegen het geheel gadesloeg. Na een samenzijn in één der tenten met officieren en genodigden vertrok Z.K.H. weer, om den anderen dag een bezoek te brengen aan eenige vliegvelden, welke door Nederlandsche militairen werden bewaakt.

31 Juli
Iederen nacht wordt luchtalarm gemaakt, doch ernstig gevaar heeft ons kamp nog niet gelopen. Wel worden in de omgeving van onze tenten loopgraven gemaakt. Verschillende malen worden op grooten afstand explosies gehoord, verm. afgeworpen bommen op fabriekscentra's en havens. In de avonduren begaf ik mij naar de zangavond onder leiding van Sergeant-majoor Leemstra. De bedoeling hiervan is een mannenkoor te vormen en dan bij voorkomende gelegenheden op te treden in het kamp en mogelijk daarbuiten. Mijn persoontje werd ingedeeld bij de 1e tenoren. De gezongen liederen w.o. het Engelsche volkslied, 'Waar de blanke top der duinen' en het Ned. Volkslied klonken als aardig, hoewel het slechts eenstemmig kon worden gezongen wegens gebrek aan de muziek, doch dit zal spoedig beter worden. Ons in wording zijnde mannenkoor heeft nog geen naam, doch er zal aan gewerkt worden. Ten einde eenig idee te krijgen uit welke hoek de belangstelling voor deze vereeniging komt, noem ik eenige namen, nl. de Owrs. A. Meulenberg, J. van Hanegem, A. Verhagen, en H.C. van Koeveringe, de Wrs. I. Potter, D. de Bruin,  H.L. Voeten,  M. Bakker en S. Louwerse,  Mar. B. Advokaat en anderen. (---)

1 Augustus
Weer een nieuwe maand, over eenige dagen zullen wij drie maanden van huis en geliefden weg zijn. In al onze scheiding en verdriet is er voor de meesten van ons een geluk nl. dat de tijd zoo snel gaat. Een dag, een week, een maand. Het vliegt als het ware voorbij.

In den vm. bereikt ons een bericht van de Kampcommandant, inhoudende een tevredenheidsbetuiging van Z.K.H. Prins Bernhard omtrent de zeer goede houding van de Ned. Troepen tijdens de parade. Vermeld diene te worden dat de Kampcommandant reeds aanleiding hierin had genomen om voor al het personeel de avond-permissie te verlengen van 11.00 tot 11.30.

Tegen den avond liep ik mijn ronde langs het ziekenzaaltje waar Owr.  W.J de Bruijn van Etten en Wr. A.F. van den Berge van de Brigade Axel verpleegd werden. Daar vernam ik dat de Kampcomdt. jarig was en hij aan het ziekenzaaltje een radiotoestel had geschonken, benevens per zieke 5 sinaasappelen en eenige versnaperingen. Wij beluisterden om 7¼ uur de uitzending van Radio Oranje te Londen en hopen dat velen in ons vaderland zullen kunnen luisteren.

2 Augustus
De laatste dagen is het hier in Engeland erg mooi weer, doch niet te heet. Het bevreemdt ons dan ook, dat de Duitsche radio meldt, dat in verband met het ongunstige weer hun vliegers in hun optreden boven het Kanaal ten zeerste werden belemmerd.

Namiddag weder sportwedstrijden, met als hoofdnummer touwtrekken. Onze wapenbroeders wisten niet zo goed te plaatsen en moesten bij loting met de 4e plaats tevreden zijn. Als bijzonderheid noem ik het feit dat een ploeg van ons, uitsluitend bestaande uit opperwachtmeesters, aan het touwtrekken deelnam en nog een goede beurt maakte.

5 Augustus
Verjaardag Prinses Irene en in verband hiermede z.g. volksspelen (wedstrijden) voor personeel van het Kamp. Wij mochten alleen toekijken en niet deelnemen in verband met het karakter der spelen.

Om 7¼ uur uitzending Radio Oranje te Londen, waarin Z.K.H. Prins Bernhard het Nederlandsche volk toesprak en ons herinnerde aan dergelijke feestdagen in ons eigen vaderland. Z.K.H. herinnerde ook aan het Kerstfeest 1939, toen hij vanuit de huiselijke kring ons volk had mogen toespreken en de blijde boodschap had mogen voorlezen. Voorts sprak hij tot Prinses Juliana in Canada en de beide Prinsesjes en sprak verder de hoop uit dat een volgende verjaardag van Prinses Irene in ons eigen vrije vaderland zal kunnen worden gevierd. Ds. van Dorp sprak ook nog een toepasselijk woord en herinnerde aan de beteekenis van de naam Irene (vredebrenger) en haar dooptekst te Londen nl. 'Mijne vrede geef ik U, mijnen vrede laat ik U......'.

7 Augustus
Des avonds muziek- en zanguitvoering van de Y.M.C.A. in de cantine en ook weder een klein meisje dat aardige liedjes zong.

8 Augustus
In den voormiddag liet de Majoor Div. Commandant al de marechaussees bij elkaar roepen en deelde hij ons mede dat zijn pogingen om het Korps Marechaussee hier een afzonderlijke taak te geven waren mislukt en dat het thans vast stond dat de Divisie voor andere doeleinden zou worden bestemd. O.a. zou uit het personeel een z.g. gevechtscompagnie worden gevormd van het jongere personeel. Een en ander maakte op het perso-neel diepen indruk en het besluit werd genomen om van elke afdeeling een deputatie naar den Majoor te zenden om nog andere mogelijkheden te bespreken. Deze deputaties werden heel goed ontvangen en ontvingen de mededeeling dat het besluit reeds gevallen was, doch dat geen middel onbeproefd zal worden gelaten om onze marechaussee-positie te blijven handhaven. Door een en ander ontstond een minder gunstige stemming onder het personeel, doch om thans niet wenschelijk neer te schrijven redenen, weer ten goede keerde.

11 Augustus
Thans is het juist 3 maanden (13 weken) geleden dat wij voor het oorlogsgeweld eigen haard, vrouw en kinderen moesten verlaten.

19 Augustus
Dezen datum is eigenlijk zeer belangrijk in ons leven in Engeland, daar heden ons Wapen is gesplitst in een groep 'Mobiele Marechaussee' en een groep 'Politieafdeling Marechaussee'.Elk der groepen werd een Compagnie genoemd. De Mobiele Compagnie komt o.l. van Kapt. E.A.M. van Suylen en de Politie Compagnie o.l. van Kapt. van der Kroon. Bij de M.C. wordt Owr.  J.A. Rooms administrateur en Wr. W. de Jager fourier. Bij de Politie Compagnie wordt Owr.  A. Kipmulder administrateur en ik schrijver, terwijl Wr. S.A.N. Jol (de schrijver van Kapt Kist) fourier wordt.  Hierdoor wordt tent 15 uit elkaar gerukt. Er was nl. bepaald dat de menschen boven de 38 jaar bij de Politie Compagnie kwamen  en verder de menschen daar beneden, die niet om één of andere reden ten volle fit waren of last met hun lichaam hadden.
 De Politie Compagniewerd ondergebracht in huize
'Plas Isa'  aan de Gordon straat  te Porthcawl, een oud herenhuis. Op 17 Augustus hadden wij het reeds een goede beurt gegeven, daar het reeds door Engelsche soldaten was bewoond en in een minder zindelijke staat was achtergelaten. Zoo gebeurt het dat alleen Wr. Zevenbergen in het kamp achterblijft uit onze tent.

'Plas Isaf' te Porthcawl  (2010)   

Wr. Wondergem,  Wr. Jol en ik komen op dezelfde kamer en richten deze zooveel mogelijk in tot een gezellig verblijf. Zoo is dit dan ook weer een mijlpaal in ons leven in ballingschap. In onze nieuwe verblijfplaats beschikt nog niemand over een radiotoestel, zoodat de nieuwsberichten van Radio Oranje dezen avond niet door ons konden worden beluisterd.

20 Augustus
Daar Kapt. Van der Kroon thans weder een zelfstandig commando voert en ik als schrijver bij hem blijf in-gedeeld, kom ik weer in mijn zelfde werkkring terug, alleen met dat verschil dat dit niet zoo druk is met de administratie, mede door het feit dat Owr.  A. Kipmulder en Wr. S.A.N. Jol ook ten burele van de afdeeling werkzaam zijn.

21 Augustus
In den voormiddag deed een 3-tal Duitsche bommenwerpers een aanval op het nabijgelegen vliegveld Stormy Downs, waarbij eenige bommen werden afgeworpen en personeel werd gemitrailleerd. Hierbij werden 7 à 8 personen gedood of zwaar gewond.

 

23 Augustus
Evenals vorige Vrijdagen en Dinsdagen des avonds repetitie van het mannenkoor. Momenteel kunnen wij zon-der groote fouten en ten gevolge van luisteraars in en om het kerkgebouw (met cantine) reeds zingen het 'Wilhelmus', 'God save the King',  'Gelukkig is het Land' en  'Piet Hein'.

Daar wij in de nabijheid van de Congretional Church waren ondergebracht en hieraan een cantine was verbon-den, maakten wij regelmatig gebruik van deze cantine, waar wij steeds thee en koffie met oliebollen konden kopen voor 2 pence (thee of koffie met een oliebol; 2 pence is ongeveer gelijk aan 6 cent).

25 Augustus
Dit zou een zeer belangrijke dag in onze ballingschap worden. Des vm. godsdienstoefening o.l. van Kapt. Galle en na afloop gingen wij volgens afspraak naar de Congretional Church, de kerk nabij ons kwartier, waar de dienst om 11 uur aanving  en Ds. Thomas voorganger was. Om de dienst te volgen kenden de meesten van ons nog te onvoldoende Engelsch.

Goed en wel in het gebouw teruggekeerd, klonk er opeens een stem in het gebouw: 'Jongens, brieven uit Holland!'  Ik kan nu niet meer zeggen hoe of ik beneden ben gekomen, doch ik vermoed met groote sprongen. Owr.  Meulenberg hield in de handen een groote stapel brieven van het Roode Kruis. Ook voor mij een brief. Haast ongelooflijk en nog wel van mijn vrouw. Ik vouw de brief, welke in het Fransch gesteld was, open en met behulp van Mar. Vlemingh lees ik:

'Uw vrouw, mevr. Stolk (Princenhage) laat U weten, dat zij allen een goede gezondheid genieten en hopen U weldra terug te zien. De tuin is mooi. De beide families in goede orde. Vele groeten en kussen van allen'. (8.6.1940).

De meesten van ons hebben bericht van vrouw en kinderen, ook de Wrs. P. Bakker, C. van Buren, G. de Bruin  en I. Potter. Wr. P. Ceton niet, doch zijn zwager Mar. Piet Boogaard heeft bericht uit Dordrecht van Oma Boogaard dat alles goed is. Wij zijn dan allen even stil met ons geluk en hebben de handen vol om niet te huilen van blijdschap. Owr.  J.J. van Rijn (uit Tilburg), die nog in het kamp gelegerd was, vertelde mij: 'Na het lezen van de goede tijding, nam ik mijn rijwiel en reed het kamp uit en na een afstand van plm. 150 M. heb ik gehuild, gelachen en gezongen van blijdschap'. Er waren er zelfs die kiekjes van huis hadden ontvangen. Daarom was dit de voor-naamste dag (tot heden) in onze ballingschap. Als begrijpelijk werden de brieven herhaalde malen aan vrienden en bekenden voorgelezen.

28 Augustus
Wij vernemen dat er gelegenheid bestaat om per (air mail) luchtpost te schrijven via het Roode Kruis te Genève. We informeeren op het postkantoor te Porthcawl en ontvingen bevestiging.  Verschillende met mij koopen een postzegel van 5d. (5 pence) en ontvangen daarbij een blauw strookje voor aanduiding 'Luchtpost'.

31 Augustus
In den morgen defilé der Ned. Troepen, met daaraan voorafgaand toespraken van den Aalmoezenier en den Vlootpredikant.

Défile Nederlandsche troepen te  Porthcawl

Des namiddags aanvang 6 uur een bijeenkomst der Nederlandsche troepen in de Coney Beach, met geno-digden. Een en ander ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina. Hierbij zong ons mannenkoor een 4-tal liederen, welke een luid applaus oogstten en buitengewoon in de smaak vielen. Verder gaf het muziekkorps onzer troepen een nummertje ten beste.
Bij gelegenheid van het vertrek van onzen Kampcommandant Luitenant-Kolonel G.J. Sas naar Canada werd hem door één der soldaten gecomponeerde marsch (in versierselen rood, wit, blauw en oranje) overhandigd en daarna uitgevoerd. Het was een treffend moment en de zaal daverde van het geestdriftig applaus. Het geheel vormde en prettig samenzijn in de mooi versierde zaal, door O&O voorbereid. Op het laatste moment had ik nog een 10-tal plaatskaarten kunnen bemachtigen voor Ds. Thomas en eventuele kennissen. Deze maakte hiervan dan ook gaarne gebruik en tijdens de uitvoering merkte ik ook op eenige dames, die in de cantine van de Congretional Church voor ons de thee en koffie verzorgden. Aan het slot werd er gedanst, waaraan de meesten van ons niet meededen en naar ons kwartier gingen.

8 September
Zondag. In verband met alarmtoestand vanaf half 5 in den morgen wordt er geen dienst in de kerk gehouden. Er komen berichten dat Duitsche vliegtuigen door de verdediging van Londen zijn heen gebroken en Londen hedennacht zwaar is gebombardeerd.

9 September
Alarmtoestand blijft bestendigd, hoewel voor ons meer vrijheid wordt gelaten en waaraan wij afleiden dat er nog geen doorgezette aanvallen der Germanen wordt verwacht. De radio bericht zware aanvallen uit de lucht op Londen en groote verliezen voor de Duitsche luchtmacht.

14 September
De meesten hebben weer naar huis geschreven.

Wij hebben nog steeds goeden moed dat de oorlog niet lang meer zal duren en weer heerlijk thuis zullen zijn.

22 September
In den namiddag gingen wij , het mannenkoor en de mil. muziekvereniging, per autobus naar Cardiff, een stad aan de baai van Bristol en zongen en speelden daar in de studio van de B.B.C., de Engelsche radio. Over het algemeen kon de uitzending goed geslaagd genoemd worden, met uitzondering van het Engelsche volkslied, dat niet geheel zuiver werd gezongen. Het personeel van de B.B.C. noemde het 'very fijn' (zeer goed). Vervolgens gingen wij eenige bezienswaardigheden bezien, o.a. het schitterende beeldhouwwerk van een der Museums. We keerden vroeg in den avond terug. Wr. J. Wondergem,  Mar. B. Advokaaat en ik gingen op visite bij de family Thick te Porthcawl, een nog jong paar zonder kinderen, met wie wij in de Highfield cantine in kennis waren gekomen.

26 September
In verband met ons aanstaande vertrek naar elders, werd in het Grand Pavillion een afscheidsavond gegeven voor en door de Nederlandsche militairen. Op dezen avond waren vele burgers van Porthcawl uitgenodigd. Het gebouw was geheel bezet. Ook Mr. en Mrs. Thick waren door ons geïnviteerd. Ook hier zongen wij met ons mannenkoor en speelde de militaire muziekvereniging. Het geheel vormde een genoeglijke avond, al deed een en ander weer heel sterk aan vrouw en kinderen denken.

 


Grand Pavillion te Porthcawl

28 September
Des vm. en des avonds woonden verschillenden van ons de dienst bij in de HIghfield Church in Porthcawl, waar een speciale dienst werd gehouden, genaamd 'Harvest', wat wij in Holland 'Dankdienst voor het gewas' zouden noemen. Het verschil is dat hier door ieder gezin dat tot de kerk behoort, een klein gedeelte van de oogst in de kerk wordt gebracht en waarmee het gebouw grootendeels zeer smaakvol wordt versierd. Zoo zag ik een versiering van tarwe, haver, aardappelen, wortelen, kroten, appelen, alle soorten bloemen, kortom alle vruchten die de aarde voortbrengt.  Ik meen te hebben opgemaakt dat het volgende dag onder de leden wordt verkocht en dat de opbrengst ten goede komt van de kerk.

29 September
Terwijl druk voorbereidingen worden getroffen voor vertrek naar Mid-Engeland treffen wij ook voorberei-dingen om de menschen die ons In de Highfield Church hadden bediend een blijvend aandenken aan te bieden, nl. een album met op de eerste bladen een voorstelling, gevolgd door een dankbetuiging in het Nederlandsch en in de Engelsche Taal en op de volgende bladzijden handtekeningen enz. van al de bezoekers der cantine en de leden van het mannenkoor.

Op de afscheidsavond werd  door sergeant-majoor Leemstra het woord gevoerd om allen te bedanken, die ons het verblijf in Porthcawl hadden veraangenaamd. Hierbij werd het album overhandigd aan Ds. Thomas, met een enveloppe met inhoud, ongeveer 40 pound (circa  f. 300).

Kapt. Van der Kroon liet ook van zijn belangstelling blijken en sprak een bijzonder dankwoord.

30 September
Laatste voorbereidingen voor ons vertrek op 1 October. Des avonds was er nog een gezellige samenkomst in de Highfield Church, aangeboden door Ds. Thomas en de dames uit de cantine. Hierbij kwam zeer sterk tot uit-drukking hoe noode zij ons zagen vertrekken. Zoo kwam aan ons verblijf in Porthcawl een einde, zoals ook aan ons verblijf in Engeland t.z.t. een einde zal komen.

De laatste avonduren brachten Wondergem en ik nog door bij de fam. Thick, voor wien wij nog een blijvende herinnering hadden gekocht. Hierdoor waren zij zeer ontroerd en wij moesten belooven dat wij ons verlof, zoo wij dat zouden krijgen, bij hun zouden doorbrengen.                                                                                                    
 
 
Wr. Stolk, mr. en mrs. Thick en Wr. Wondergem

 

1 October
De dag is aangebroken voor de reis naar Congleton. Het is 5 uur opstaan, omreden dat bed en dekens (ik heb er nu 5 te mijner beschikking) naar den trein moesten worden gebracht met onze bagage.

Te 750 uur marcheren wij met onze Politie Afdeeling naar het station. Later volgen de andere troepen met onze muziekkapel aan het hoofd. Omstreeks 9 uur vertrekt de trein. De reis loopt door een enorm schoon berg-landschap en wij rijden door verschillende zeer lange tunnels, waarbij het natuurlijk geheel donker is in onze coupé.

Omstreeks 3½ uur arriveeren wij in Congleton en marcheren met de muziek voorop de stad in. Het is een fabrieksstadje dat op het eerste gezicht niet veel schoons te aanschouwen geeft.

Wij worden aanvankelijk ondergebracht in een zeer oude fabriek, waar in het geheel geen verwarming is en het zeer ongezellig is. Wij vernemen echter dat het maar voor slechts eenige dagen is en houden dus de moed er maar in. Het eten is niet zoals wij dat graag zouden willen, doch wij nemen het zoals het is en weten wel dat het wel beter zal worden. Wij hebben allen ledikanten met een spiraalmatras en slapen de eerste nacht,
vermoeid van de reis, als rozen.

2 October
Wij zijn druk met het in orde maken van ons kwartier en de bureaux. De bagage is inmiddels aangekomen en wij voelen ons al weer aardig thuis. Ik zoek naast ons kwartier een waschvrouw ten einde zonder aantasting van mijn reserve onderkleeding te kunnen verschoonen. Later bleek mij dat zij het er aardig afgebracht had.      

 6 October
Vm. dienst in de Congregational Church, waarachter dien avond voor ons een cantine werd geopend, op de-zelfde voet als in Porthcawl. Het was erg gezellig en er kwamen velen van ons en de militairen.

20 October
In afgelopen week is het detachement uit Porthcawl ook naar Congleton gekomen.

 23 October
In den voormiddag komen weer verschillende berichten binnen uit Holland en wel over het Roode Kruis. Ditmaal een bericht van de ouders Stolk. Zij melden mij d.d.  20 Juli 1940 (!) dat alles goed is, ook bij de andere familieleden in Holland. Het is wel een bericht van oudere datum, doch ik ben er niettemin blij mede. Er zijn velen die nu bericht van vrouw en fam. ontvangen. Ook Wr. Wondergem heeft nu bericht een ontvangen.

 24 October
Des avonds komt tijdens een bijeenkomst in de cantine Owr. Meulenberg binnen met 62 Roode Kruis-berichten.  Er heerscht vreugde en spanning onder de aanwezigen en men begint met het afroepen der namen. Het zijn Berichten over het Roode Kruis, die aan de achterzijde moeten worden beantwoord. Ook ik ben van de gelukkigen. Een bericht van mijn vrouw, gedateerd 21 Juli 1940. Ook weer van oudere datum, doch voor mij niet minder belangrijk. (---)

26 October
In den vm. defilé voor het gemeentebestuur van Congleton in verband met het 125-jarig bestaan van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.

In den avond feestelijke herdenking van dat feit in een gezellig versierde zaal te Congleton, waarvoor verschillende autoriteiten en andere personen waren uitgenodigd.

Het geheel had een gezellig verloop en wij gingen allen voldaan huiswaarts.


27 October
In de loop van den dag vernemen wij dat de Fransche regeering Pétain zich bereid verklaard heeft de vredesvoorstellen van Hitler te aanvaarden. Wij kunnen ons nog niet voorstellen welke gevolgen hieraan ver-bonden zullen zijn. Wij vermoeden dat een en ander een ongunstige uitwerking zal hebben op het Fransche publiek. Daar dit niet de bedoeling van mijn aantekeningen is, zal ik mij hiermede verder niet bezig houden.

28 October
Wij vernemen dat de Italianen Griekenland zijn binnengevallen.

30 October
Wij krijgen dezen dag bezoek van Prins Bernhard en de troepen defileeren voor hem.

Na het defilé wilde de Prins zijn Hotel verlaten (alwaar de straat door onze P.A.M.[6]) was afgezet) en hierbij gebeurde het dat de afzetting door het publiek werd verbroken en het publiek den Prins op den schouder klopte.
Ook kwam de Prins met verschillende officieren bij ons op de kamer en gaf zijn tevredenheid te kennen over de orde en netheid op de kamers van het Marechausseepersoneel.

8 tot 15 November
Wr. Wondergem
en ik gaan op verlof naar Porthcawl, naar de reeds eerder vermelde fam. Thick. Wij vertrek-ken om 2½ uur nm. uit Congleton en komen te Porthcawl aan tegen 12 uur. Onze Engelsche vrienden waren opgebleven en zij waren evenals wij blij elkander weer in gezondheid te ontmoeten. Het was dan ook laat in den nacht voordat wij ons ter ruste begaven. Wij kregen van hen de mooiste slaapkamer en het deed ons goed om na ongeveer 6 maanden weer eens op een echt bed te slapen. (---)

Op Vrijdag 15 November keerden wij weer terug. Mrs. Thick bracht ons nog weg tot Cardiff, waar wij op den trein gingen, na vooraf in Cardiff een bezoek bij haar ouders te hebben gebracht en wij kennis hebben gemaakt met een harer zusters, die winkeljuffrouw was. Bij deze kennismaking ontmoetten wij Wr. Siem Jol, die juist passeerde en in Cardiff was met Kapt. Kist voor de Commissie van Onderzoek.
Met den trein van 4.50 vertrokken wij en arriveerden omstreeks 11 uur te Congleton. Zoo was ook dit weer achter den rug.

17 November 1940
Kerkdienst wordt geleid door Zijne Excellentie den Min. van Landbouw en Visserij Mr. Dr. A.A.van Rhijn. Daarna was ik aanwezig bij een napraatje over de preek, waartoe hij ons had uitgenodigd. Het was een gezellig en huiselijk uurtje, waarbij verschillende punten werden besproken.

 18 November
Ons bureau verhuist van Lower Park Street naar Davenport Street, waar we een goede kamer met vuur en licht ter onzer beschikking krijgen.

25 November
In den vm. werd ik voor den eerste maal ingespoten tegen de Typhus. Al spoedig voel ik een erg stijf gevoel in den rug, maar koortsig werd ik niet.

26 November
Als gevolg van de inspuiting ben ik op bed gebleven, omdat dit beter was, doch ziek voelde ik mij niet. Zoo-doende had ik een goede gelegenheid om over den verjaardag van mijn vrouw na te denken en deze in stilheid te vieren. In gedachten zie ik heel mijn gezin en hoor ik de stem van Corrie boven alles uit, de kinderen zingen 'O, wat zijn wij heden blij'. Zelfs Wilhelm is van de partij en ik zie hem rond de tafel dribbelen. Onwillekeurig vergeet ik dat de jongen in die 6 maanden dat ik van huis ben ook gegroeid zal zijn. Wat zou het onnoemelijk veel waard zijn om eens even in de kamer te kunnen kijken.

7 December
Het St. Nicolaasfeest is hier betrekkelijk ongemerkt voorbij gegaan, hoewel ik mij geweld heb moeten aandoen niet aan mijn gezin te denken. Door de Nederlandsche kolonie te Manchester hiertoe uitgenoodigd, gaan wij met verschillende autobussen naar Manchester om kennis te maken met de Hollanders daar en tegelijk een viering van het St. Nicolaasfeest . Aan dit feest wordt in Engeland niet veel gedaan en het verliep dan ook zwaar koeltjes. Eenigen van ons hadden het voorrecht om een verre bekende te ontmoeten. Het meerendeel was voor de onzen vreemd. Ik sprak zelf een dame die afkomstig was uit Oss, die de vrouw van Wr. F. Veltman kende. Omstreeks 5 uur was de samenkomst geëindigd en gingen wij nog een kijkje nemen in de stad. Hoewel het reeds duister was, kregen wij de indruk in een geweldige wereldstad te zijn, die minstens te vergelijken was met Brussel. Wij hadden een goede terugreis bij maanlicht.

20 December
In den avond hebben wij repetitie van het mannenkoor, thans weer onder leiding van Sgt.-majoor Leemstra.

21 December
Ds. Mietes is des avonds weer onder ons in de cantine. Speelt biljard met eenigen van ons en houdt ons weer gezellig bezig.  Voorts vertelt hij eenige van zijn ervaringen welke hij als Leger- en Vlootpredikant ontmoet. Wij houden allen veel van hem, want hij is naast evangelist een soldatenpredikant van de bovenste plank.

22 December
Vm. kerkdienst o.l. van Ds. Mietes.
In den avond is Ds. Mietes weer in ons midden in de cantine en vertelt ons wat hij met het geld wat hij o.a. van ons heeft gekregen bij zijn laatste bezoek. Met dat geld en met wat hij langs anderen weg had verkregen, totaal plm. 80 pound, heeft hij gekocht: o.a. een 3-tal bedden, 7 stel ondergoed voor vrouwen, 2 baby-uitzetten, 3 begrafenissen en een tweede hands ligstoel voor een zwaargewonde. Hij vertelt dat op zijn eigen wijze, zodanig dat de cantine davert van het gelach, met name v.w.b. het ondergoed voor vrouwen. Hij moet al vroeg weg, daar hij naar Schotland moet om verschillende vlootbasissen van onze vloot te bezoeken.

               Steden in de omgeving worden hevig gebombardeerd.

23 December
Ook dezen avond en nacht werden steden in de omgeving zwaar gebombardeerd.

25 December  1e Kerstdag
Kerkdienst onder leiding van Kapt. Gallen, die spreekt naar aanleiding van Lucas 2. De kerk was goed bezet en wij merkten op onze Lt.-Generaal G.B. Noothoven van Goor en den Kantonnements Cdt. Majoor Doorman.

Na de dienst ga ik naar Wr. van Buren, die een kamer heeft bij Engelsche mensen waar Wr. W. de Jager ook reeds aanwezig is en waar wij napraten over alles en nog wat en over onze families in Holland. Het onderwerp van spreken is ook het schrijven over Lissabon, Post box 506, over welk adres al zoo velen van ons een brief van thuis hebben ontvangen en waarnaar ik elken dag zoo verlangend uit zie.  Wrs. C. van Buren en M. Bakker ontvingen er beiden een met kiekjes. Zoo'n brief is gemeenschappelijk bezit en elke bekende mag deze brieven lezen. Ze worden als het ware verslonden.

Om 2 uur vieren wij het Kerstfeest in het legeringsgebouw, welke zaal door het mar.personeel versierd is en een groote en een kleine kerstboom is opgesteld. Het geheel geeft een vrolijk aanzien en ook voor een bijzonder potje eten is gezorgd. Dit is dan een speciaal feest voor de 1e  Divisie Kon. Marechaussee. Majoor Den Beer Poortugaal spreekt ons toe, waarna wij eenige Kertsliedjes zingen. Vervolgens spreekt de Aalmoezenier Majoor-Pater Van der Poel ons toe.

Daarna ontvangen wij allen, met uitzondering van de Owrs., een kerstpakket. Hierin bevinden zich: een kerst-koek, een stukje scheerzeep, een notitieboekje, een doosje met boeljonblokjes, een busje met vruchten op sap en een groote reep chocolade. Alles wat een militair kan gebruiken.

De avond brengen Bakker, Lammers, Soons en ik door bij Van Buren, waar de familie voor het noodige gezorgd heeft. We kunnen niet aan de indruk ontkomen dat de eigenlijke betekenis van het Kerstfeest aan het gros van het Engelsche volk voorbijgaat.

26 December 2e Kerstdag
Met al het mar.personeel bezoeken wij een speciale Hollandsche bioscope voorstelling. Hierin zien wij iets van ons Campleven te Porthcawl, bezoek van Prins Bernhard enz. en voorts de hoofdfilm 'De Kribbebijter' ). Het is voor ons een echt leuke, degelijke Hollandsche film.  Het was of wij weer even in Holland waren. Overigens ging de dag rustig voorbij. De meesten gingen wandelen.
 

31 December 1940  Oudejaarsdag
Te 5.30 samenkomst onder leiding van ds. Mietes. Daar de ramen van de kerk niet afgeschermd zijn, moest de dienst geheel in het donker gehouden worden. Dit op zichzelf was iets om nimmer te vergeten! De dienst verliep niettemin vlot en de dominee sprak aan de hand van Jesaja 55:1: 'O, allen gij dorstigen komt tot de wateren... enz.', hierbij de nadruk leggende op het eene en eenige toevluchtsoord in deze donkere dagen en wel om te komen tot de levende wateren.
 


 

Na de kerkdienst is ds. Mietes  dan nog kort in de cantine, waar hem de doos met ingezamelde gelden wordt overhandigd. We weten nog niet  hoe groot bedrag de doos bevat, doch het zal wel meevallen.

De avond breng ik verder door bij Wr. C. van Buren met Wr. L. de Putter. Des avonds 7¼ uur  luisteren wij naar Radio Oranje waarvoor Min. Gerbrandy een gedachtenis uitspreekt en onze helden, gevallenen en overledenen in dezen strijd, herdenkt. Het zijn zware en moeilijke oogenblikken voor ons om te doorleven bij de gedachten aan huis.

1 Januari 1941  Nieuwjaarsdag
De eerste dag van het nieuwe jaar. Ik kan mijn gedachten niet neerschrijven, maar spreek alleen hoop uit dat God dit jaar een rechtvaardige vrede zal brengen over onze moede wereld. Dezen dag hebben wij Zondagsche dienst. Hier in Engeland werken de menschen gewoon door, al wenschen zij elkaar wel een Gelukkig Nieuwjaar. Ik voor mij zie nog weinig verandering in het wereldgebeuren.

26 Januari
De avond brengen Bakker, Van Buren en ik door bij de fam. de Raat. De Raat is zelf afkomstig uit Sliedrecht en zijn vrouw uit Papendrecht. Zij is eenigszins bekend aan Bakker. Zoo hadden wij een gezellige avond en wij spraken veel over Holland en de onzen. De Raat en zijn vrouw wonen reeds eenigen tijd in Londen, waar De Raat werkzaam is voor de Amsterdamsche Betonmaatschappij. Tijdens de oorlog is hij opgeroepen voor de militaire dienst en hij dient als soldaat (facteur enz.) bij het Depot Bataljon. Bij dit Bataljon heerscht een zeer goeden geest en zoo het zich aanzien zullen deze mannen zeker een groot aandeel voor hun rekening nemen bij de aanstaande bevrijding van Nederland. Wij hopen dat dit oogenblik niet lang meer op zich zal laten wachten.

27 Januari
Des avonds op visite bij Van Buren, waar wij kennis maken met mej. Maria Abbink, die voor 8 dagen is over-gekomen uit Londen en bij mr. Miller logeert. Met deze juf. is Van Buren door middel van 'Vrij Nederland' in contact gekomen. Zij is een van de kennissen van hem uit Neede.

31 Januari
Verjaardag van Hare K.H. Prinses Beatrix. De vm. spreekt Ds. van Mietes een feestrede uit tot de soldaten van het Legioen, terwijl wij des nm. een voorstelling bijwonen van de Militaire band 'Tyl Uilenspiegel'. Dit gezel-schap bestaat uit militairen van het Depot Bataljon, welke naam thans veranderd is in IIe Bataljon. Daar de leden zoo goed als allen beroepsspelers zijn, werd het een mooie middag. Vooral het nieuwe liedje 'de 4e Compagnie' viel zeer goed in de smaak. Het was gezet op de melodie van 'De kleine man' van Louis Davids. Wij waren weer eens even in Holland en dat doet ons altijd goed. De avond brachten wij door in de cantine en bij Wr. Van Buren.

1 Februari
Thans valt mij het groote voorrecht te beurt een brief van Moeder te ontvangen dd. 13 October 1940. De brief is dus 3 maanden onderweg geweest! Zij meldt de goede gezondheid van heel de familie en geeft overigens   een overzicht  van een en ander.
Als Gerrit   van het Detachment Wildboarclough is teruggekeerd neemt hij ook kennis van deze brief. Daar zijn wij blij mee met het goede nieuw van het ouderhuis. Gerrit heeft daags tevoren ook 2 brieven van Brien ontvangen.

2 Februari
Dienst o.l.v. Luitenant Winkel uit Londen. Wij zijn het er allen over eens dat hij beter in Londen had kunnen blijven.

3 Februari
Weer mocht ik een viertal brieven uit Holland ontvangen. Uit deze berichten mocht ik het nieuwe adres van mijn gezin vernemen. Ze wonen nu in een mooi huis, kort bij Konijnendijk, dus dicht bij school. Ze zijn al aardig gewend aan hun nieuwe huis. Niets doet mij beter dan dat en ik weet nu ook dat in hun huis gas zal zijn, wat aanmerkelijk het verbruik van kolen zal beperken, waar toch ook wel een niet te groote voorraad aanwezig zal zijn.  |Vooral ook het briefje van Corrie is erg leuk. Zij vertelt over St. Nicolaas en de school. Zoodra mogelijk stuur ik bericht terug en aan Corrie een afzonderlijk briefje met een gedichtje voor haar poesie(-album), waar zij mij over schreef.
 

21 Februari
Gerrit ontvangt een brief van Brien via de heer Struik in Amerika en verneemt dat alles goed is en dat deze mijn brief van 22 Nov. 1941 ook doorgestuurd heeft aan mijn vrouw.

22 Februari
Bijwoning van de wedstrijd (voetbal) Holland - Tjechhoslowakye te Congleton.

7 Maart
In den vroege morgen breekt brand uit in het Kasteel te Ranton Abbey waar een gedeelte
van ons Wapen, nl. de C.M.M. en de afd. Pantserauto's. Eenigen raakten gewond en enkelen verloren alles wat zij hadden, o.a. Wr. L.N. van Vliet ook; al zijn brieven uit Holland en zijn nauwkeurig bijgehouden dagboek. Oorzaak van den brand is vermoedelijk kortsluiting.
 

Kasteel te Ranton Abbey

8 Maart
Ik ontvang een pakje van Maria Abbink uit Londen met een paar eigen gebreide sokken en een aardig briefje voor mijn verjaardag.

9 Maart
Mijn verjaardag en ik weet dat thuis nu nog meer aan mij gedacht wordt als anders. Ik doe mijn best om gewoon te doen en te denken en hoop dat wij mijn verjaardag het volgende jaar weer in een vrij Nederland en thuis te zullen vieren.

Des avonds hadden wij in verband met mijn verjaardag nog een paar gezellige uurtjes bij Van Buren, waar ik de vrienden een supper heb aangeboden, waar ook De Raat en zijn vrouw aanwezig waren.

13 Maart.
Wr. Bakker
en ik gaan met verlof naar Carshalton in de omgeving van Londen, waar wij zullen logeren bij een zekeren mijnheer Vonk, waar Maria Abbink in betrekking is. Wij vertrekken 10.20 en komen ongeveer 1.45  te Londen Euston aan. Wij reisden gelijk met Owr.  Meulenberg, die ook in de omgeving van Londen bij Holland-sche menschen ging loogeren.We gaan dan per taxi naar het Victoria Station en vandaar per trein naar Carshalton Beeches en arriveeren omstreeks 3 uur per taxi aan bij de fam. Vonk, The Warren 31, waar wij hartelijk ontvangen worden door Maria en Mevrouw Vonk. Tegen den avond komt mijnheer Vonk thuis en wordt de kennismaking wederzijds voortgezet.

14 Maart
Wij gaan met Maria naar Londen per trein tot Victoria Station en vandaar per bus naar Whitehall en bezien vervolgens Westminster Abbey, de Houses of Parliament, Westminster Bridge en de Cenotaph (het graf van de onbekende soldaat).In de straat waar Minister Churchill (Downing Street 10) woont worden wij niet toegelaten, daar wij niet in het bezit zijn van een betrekkelijk paspoort. Vervolgens bezien wij Trafalgar Square, wandelen door Strand en Fleetstreet, Ludgate Hill en de beroemde St. Paul's en staan ook bij de graftombe van den beroemde vlootvoogd Nelson. Vervolgens gebruiken wij de lunch in een der schitterende restaurants van Londen.

            
                                                       Westminster Abbey                                                             
    
House of Parliament.
           
St. Paul,s Cathedral.
 

Dan gaan wij naar Cheapside, Bank, Mansion House, Monument en per taxi terug langs Bank naar Graham Street, Guildhall. Verder per bus naar Marble Arch en Victoria Station. Verder per trein naar huis, waar wij ongeveer 5.½  uur aankomen. We hebben veel van Londen gezien, ook veel dat door brand en bommen was vernield.

16 Maart
Wij gaan naar Londen en wonen in het Hollandsche Huis (Hotel) een dienst bij van de Gereformeerde kerk te Londen. In het Hotel ontmoeten wij nog de Owrs. C. de Leeuw, A. Lensen, J.F. Clausen, A. van Zweeden, Dekkers, Van der Plas, Adriaanse en B. Verbeke, welke allen reeds langen tijd in Londen werkzaam zijn. Daarna begeven wij ons weer huiswaarts en maken tegen den avond nog een kleine wandeling en bezien de schade welke door een bom veroorzaakt is, die den vorigen avond in de omgeving was ingeslagen.

18 maart
Wij gaan weer naar Londen en bezien het Stratton House, waar onze Regeering gevestigd is. We ontmoeten nog de OWrs. P.J.E. Staal en A. Verhagen, de Wrs. R. Rijpma, C. Boonman en A.F. Goossens en oud-grens-controleur Elsenerus. Vervolgens vertoeven wij in Hyde Park en bezien daarna Buckingham Plalace en het Victoria Monument, Hyde Park Corner, Berquely Square en Leicester Square. Daarna begeven wij ons met de Underground naar Picadilly Circus. Doen eenige inkoopen in Regent Streer, Oxford Street (Selfridge's) en Marble Arch.  Bezien in Hyde Park 'Serpentine' en 'Peter Pan'. Per taxi naar Victoria Station en naar huis, waar wij ongeveer 5¾ aankomen.

19 maart
Maken een wandeling in de omgeving en gaan naar een naburig stadje voor eenige boodschappen. Des avonds op bezoek bij Ingenieur Leveland, werkzaam bij de Philips fabrieken te Londen, vroeger wonende te Eindhoven. Hiervan ken ik hem van aanzien terug.

               Zware bombardementen op Londen.

20 maart
Verjaardag van Adri. Ik hoop dat het kind in zijn jeugd geen leed zal aanvoelen.
Des nm. gaan wij weer terug naar Congleton en komen ongeveer 7 ¼ aan. Wij drinken nog een kopje koffie bij De Raat en brengen vele groeten bij Van Buren. Hiermede is ons verlof weer om.

23 maart
Gemengde bidstond in Engelsche kerkdienst op verzoek van den Koning van Engeland.

27 maart
Corrie viert haar 10e verjaardag. Ook nu weer gaan mijn gedachten uit naar huis en het doet mij veel leed nu weer niet thuis te kunnen zijn. Ik hoop dat het kind en allen thuis toch een prettige dag zullen hebben.

 

29 Maart
               << 16 Onderofficieren worden tijdelijk gedetacheerd te Wildboarclough .  >>

13 April
Eerste Paasdag.
Des avonds supper bij Wr. Van Buren, gegeven door Wr. J. Soons. Hieraan nam ook deel Owr.  C. Nieuwland, die inmiddels weer uit Fleetwood in ons midden is teruggekeerd.

14 April
Tweede Paasdag.

28 April
Vandaag een brief ontvangen van mijn vrouw via Amerika met 3 kiekjes van haar en de kinderen, de eerste na bijna een jaar van huis te zijn. Ik ben er erg blij mee.

30 April
Verjaardag van Prinses Juliana. Verschillende vrouwen van Ned. militairen verkoopen Oranje strikjes ten bate van het Prins Bernhardfonds. Het gevolg is dat iedere Ned. soldaat met oranje gesierd zich op straat vertoont. Des avonds concert voor de Ned. mil. in de Town Hall, waarbij de Comm. van de Kon. Ned. Brigade een korte toespraak houdt. Het was een aardige avond. Ik ging daarheen met Wr. A. Kosten van Bergen op Zoom.

1 Mei.
Wilhelm wordt vandaag 4 jaar. Hij zal wel gegroeid zijn en verouderd, gelijk het met de andere kinderen het geval zal zijn. Op zulke dagen kan ik zoo erg naar huis verlangen We zullen maar moed houden en hopen op een betere toekomst. In gedachten feliciteer ik Wilhelm met een flinke zoen. Ik heb goede hoop dat zij het toch maar gezellig maken thuis en maar denken dat ik er ook bij ben.

7 Mei
Een gedeelte van het Legioen wordt verplaatst naar het Kamp te Wolverhampton.

10 Mei 1941
Herdenking van den Duitschen inval in Nederland. Bij gelegenheid hiervan spreekt Ds. Mietes in het Capitol Theatre, ingeleid door Kolonel H.J. Phaff, een gedachtenisrede uit. Er waren veel militairen van het Legioen en het geheel maakte het tot een gepast samenzijn.

Dezer dagen maakte ik ook kennis met korporaal De Waard, nog kortgeleden met 2 zijner vrienden van IJmuiden overgekomen met een roeiboot met een buitenboordmotor. Hij had veel te vertellen, wat ik hier niet kan neerschrijven. Het zegt zooveel voor ons en sterker komt de roep van het Nederlandsche volk tot ons, dat wij er niet onder willen.

31 Mei 1941
Nico wordt heden 7 jaar en ik kan mij voorstellen dat allen thuis nog meer dan anders aan mij denken. Maria Abbink komt met vacantie naar Congleton.

1 Juni 1941
Eerste Pinksterdag. Na kerktijd wandeling met  Owr.  C. Nieuwland,  Wr. M. Bakker en Wr. A. Kosten. Nm. wandeling in het Park. Des avonds supper bij Van Buren. Gezellige avond.

2 Juni 1941
Tweede PInksterdag. Lang geslapen en 3 Roode Kruisberichten verzonden naar huis, ds. Telder en fam v/d Pol. Nm. mooie wandeling gemaakt, berglandschappen omgeving Congleton. Schitterende vergezichten.

5 Juni  '41
Het aanvankelijke plan om met verlof te gaan naar Porthcawl met Bakker en juf. Abbink kan geen doorgang vinden, daar juf. Abbink geen verlof kreeg om daar te verblijven. Porthcawl was verboden gebied voor vreem-delingen. Zoodoende waren wij genoodzaakt naar iets anders uit te zien. Wij bleven dien dag nog in Congleton en liepen van het kastje naar den muur. Wij kwamen later op het idee om naar Llandudno (Noord Wales aan de Iersche zee) te gaan wat niet verboden is voor vreemdelingen. Wij brengen de avond door bij Van Buren en spreken af dat wij den volgenden morgen om 8.30 de bus zullen nemen naar Crewe.

6 Juni '41
Het is des morgens regenachtig weer en Bakker heeft kiespijn. Hij besluit eerst naar den tandarts te gaan, zoodat wij de bus van 8.30 niet kunnen halen. Met de bus van 10.40 gaan wij naar Crewe en na een mooie trein-reis, waarvan een traject langs de Iersche zee, arriveeren wij om 2½ uur te Llandudno. Wij nemen een taxi en vragen de chauffeur ons naar een goed hotel te brengen. Het blijkt al ras dat wij waarschijnlijk de slechtste auto en de oudste chauffeur uit Llandudno hebben getroffen. Al vlug reden wij weg, doch al even vlug stond het vehicle zoo stil alsof het ding nog nooit gereden had en wel op een kruispunt. Hierdoor ontstond lichtelijk een verkeersstremming tot ergernis van ons. Niet van het publiek, want de Engelschman maakt zich bijna nooit druk, voornamelijk niet als er toch niets aan te veranderen is. Na enig gekras en gekraak komen wij weer in beweging. Na lang zoeken krijgen wij een goed hotel, dat wij echter eerst Zaterdagmorgen kunnen betrekken. Ongeveer ten einde raad begeven wij ons naar de politie, te meer omdat juf. Abbink zich toch bij de politie moet melden. Daar krijgen wij goede hulp van een agent, die ons naar een hem bekend adres brengt waar wij kunnen slapen en des morgens ontbijten. Dat was dus een hele opluchting. Wij knappen ons vlug wat op en gaan even lekker eten in een restaurant. Daarna maken wij een wandeling in de omgeving.
Llandudno bleek zeer druk bezocht te worden, daar het er zeer rustig is en geen luchtaanvallen kent. De hooge bergenrotsen zijn zeer moeilijk te beklimmen, doch met zig-zag loopen komen wij toch waar we willen zijn. Bij de hooge rotsen bevindt zich ook een prachtige rotstuin met een pracht van allerlei bloemen, waar mooie wandelwegen door lopen. Omstreeks elf uur gaan wij te bed.

7 juni
We hebben goed geslapen en krijgen een goed breakfast. Daarna brengen we de bagage naar ons Hotel, genaamd 'Alexandra Hotel'. Hoewel onze kamers geheel boven in het Hotel zijn, hebben wij niets te klagen en hebben een prachtig uitzicht over de omgeving en tegen de hooge bergen.


Alexandra Hotel te LLandudno

       Na de lunch, die ons goed smaakte, beklimmen wij weer een zeer hooge berg en worden bruin gebrand door de zon. Na dinner schrijf ik een brief aan de fam. Thick te Porthcawl en betuig mijn spijt dat we niet konden komen. Wij posten de brief, bezoeken een bioscoop en gaan na een korte wandeling naar ons Hotel om niet te laat te gaan slapen.

8 juni 1941
Het weer is niet erg mooi doch wij maken een wandeling in de bergen.
Wij ontmoeten 3 leden van de bemanning van het  S.S. 'Stuyvesant'. Eén ervan is genaamd Hoek en was bij het uitbreken van de oorlog loods te Vlissingen. Hij vertelt ons van zijn werk en de laffe bomaanvallen der Duitschers  op de ongewapende schepen, reeds bij de aanvang van den inval.

9 Juni 41
We maken weer groote wandelingen in de bergen. Onderweg wordt er van ons een snelfoto genomen, die wij den anderen dag kunnen afhalen.
Na deze wandelingen smaakt het eten in het Hotel ons zeer goed. Door Van Buren krijgen wij 'Vrij Nederland' toe gezonden. Zoodoende hebben wij hier ook nog een stukje Hollandsch te lezen.

10 Juni
Het weer wordt beter en wij genieten van de hooge bergen en de zeelucht.

11 juni
Wij halen onze foto op en vinden ze vermakelijk, daar deze genomen is zonder dat wij het wisten. Op een der hoge bergen ontmoeten wij ook de Mars. B. van den Heuvel, C.J. Moermond en M.C.Wisse. Dezen maken nog
           


een paar kiekjes met ook nog een paar Engelsche dames erbij, die ook ter plaatse waren en er belang in stelden met ons te spreken en op de foto te gaan. We gaan weer verder en gaan af en toe op een plekje zitten en denken en spreken over Holland en allen die ons zoo lief en dierbaar zijn. Des avonds beluisteren wij een gedeelte van een concert op de Promenade.

12 Juni
Wij gebruiken het ontbijt omstreeks half 8, pakken onze koffers, doen nog eenige boodschappen en rekenen af met de Hotelhouder. Om 10 uur nemen we de trein naar Crewe.  We komen om 12.50 te Crewe aan, waar Juf. Abbink al vlug de trein naar Londen kan nemen. Wij gaan Crewe in om wat te eten. Crewe blijkt geen mooie stad te zijn en al wat wij gezien hebben was oud en vuil, ook het restaurant waar wij hebben gegeten. Wij gaan weer terug naar het station en verder den weg op naar Congleton. Een luxe auto stopt en een vriendelijke mijnheer-bestuurder vraagt of wij met hem mee willen rijden tot Sandback, waar wij dan volgens hem de bus naar Congleton kunnen nemen. Onderweg vertelt hij dat hij kaashandelaar is en nu zelf kaas fabriceert zoals in Holland. Verder deelde hij ons mede dat hij reserve-vlieger was van de R.A.F. en binnenkort opgeroepen zou worden.

Van Sandback nemen wij de bus tot Astburey en loopen door de binnenwegen naar Congleton en komen omstreeks 6 uur weer in ons kwartier. Na mij flink gewasschen te hebben, gevoel ik mij alweer thuis in het militaire zaakje. Onze collega's zeggen dat we bruin geworden zijn. We hebben er dus eer van dat wij zee, bergen en zon hadden gezegd. En dit is hetgeen ik omtrent mijn vacantie had te vertellen.

22 Juni
De Duitschers vallen nu ook Rusland binnen en wij hopen van harte dat dit het begin van het einde zal brengen.

29 Juni
Zondag. Verjaardag van Prins Bernhard.

30 Juni
Defilé in verband verjaardag Z.K.H. Prins Bernhard.

 3 Augustus
Het is heden de laatste dag dat wij in Congleton zijn, want morgen, 4 augustus 1941, vertrekken allen, voorzover zij nog niet in Wolverhampton zijn, daar heen. Alleen het L.A.D. (Motorafdeling enz.) blijft nog tot nader order in Congleton.  Wr. J. Th. Lammers en ik halen voor het laatst ons waschgoed bij de waschvrouw alhier en geven haar een leeuwtje voor haar en heur man. Zij zijn er erg blij mee, des te meer dat ik het op haar japon hecht en haar zeg dat dit een decoratie voor haar is. Voor deze dingen zijn de Engelschen zeer gevoelig en weten kleine vriendelijkheden zeer te waarderen.

De laatste dagen hooren wij veel over de letter V en het schijnt dat de letter 'V' in de bezette gebieden wonderen doet, hoewel ik voor mij zelf niet alles geloof, rekening houdend met de brute kracht en het onmenschelijke geweld waarmede de bezettende macht zich handhaaft. De gevangenneming van Colijn en zijn menschen heeft op ons diepen indruk gemaakt. We geloven nu dat de Duitschers er alles aan doen om de Nederlanders er onder te krijgen. Hoe lang zal dit gruwelijke onrecht nog zegevieren.

4 Augustus
Daarna gaan wij naar Mrs. Meller waar Wr. van Buren zijn kamer heeft om afscheid te nemen. Zij heeft voor ons nog een 'nice supper' bereid. Aldaar waren reeds aanwezig Owr.  C. Nieuwland, Wr. C. van Buren en Wr. J. Soons. Toen wij haar bedankten voor alles wat zij voor ons was geweest, zeide zij dat zij dit met veel genoegen had gedaan en zij ons 'never shall forget' en bedankte ons ook nog voor de prachtige pendule, welke wij haar op haar verjaardag hadden gegeven. Zo begeven wij ons dan naar ons legeringsgebouw en maken een straatje om. Het is stil in Congleton nu bijna alle Hollandsche soldaten weg zijn.

We verhuizen naar het Kamp in Wolverhampton en vertrekken met auto's omstreeks half 2. Het inladen heeft nogal tijd in beslag genomen. We arriveeren tegen half 4 in het Kamp. Tegen 5 uur hebben wij de zaak zoover aan kant dat wij konden wonen en gaan ons eerste maal in het Kamp gebruiken. Het smaakt ons goed, dus zullen wij het hier ook wel gewend worden, daar met goed eten een soldaat nogal mak te houden is. In de avonduren nemen wij een kijkje in de cantine en het lijkt ons wel. Als naar gewoonte luisteren wij om 12 uur nog naar de persberichten en gaan dan weer slapen.

5 Aug. 1941
Het is regenachtig en het kampleven geeft ons geen prettige indruk, hoewel de legering goed is. Het terrein voor onze barakken is heel modderig, zoodat wij geen schoenen behoeven te poetsen. Ook onze bureaux zijn niet klaar, zoodat wij allen ons moeten behelpen. Wij zullen het wel gewoon worden.

       Kamp "Wrottesley Park" bij Wolverhampton 
   
(overgenomen van website P.I.B.)

9 Aug.
Ik heb een mooie weer- en windfiets gekocht. Niet zoo zeer voor gebruik in Engeland, doch meer met het oog hierop dat de rijwielen bij terugkeer in Holland zeer duur en van minderwaardige kwaliteit zullen zijn. Sommigen koopen burgerkleding, doch hiervan zie ik de noodzaak niet van in, des te meer omdat er geen goede opberggelegenheid is en omdat de service dress heel gemakkelijk zit, ook bij warm weer.

27 Augustus
Bezoek van H.M. de Koningin en Prins Bernhard aan het kamp en uitreiking van het Vaandel van de Kon. Ned. Brigade, die voortaan genaamd zal zijn Kon. Ned. Brigade 'Prinses Irene'.


Uitreiking van het vaandel

Namiddag maakt H.M. een rondgang te voet door het Kamp. Verschillende militairen worden door H.M. aangesproken.  Ook liet H.M. zich door militairen met een groep Canadezen fotograferen.

28 Aug. 1941
Ik ga met een week verlof naar de fam. Vonk in Carshalton Beeches, Surrey.
Wr. M.Bakker komt een dag later. Omstreeks 4½ uur kom ik aan, wel niet zoo vroeg, doch ik vertrok ook pas om 10 uur uit Wolverhampton. Ik word hartelijk ontvangen door Mevrouw, Marie en de kinderen.
 Des avonds komt mijnheer Vonk thuis en brengen den avond gezellig door.
 

29 Aug. 1941
Volgens afspraak met Wr. Bakker koopen mevrouw en ik voor Marie haar verjaardag op 30 Aug. een mooie zilveren servetring. Ongeveer 2 uur dien middag arriveert Bakker, eveneens begeleid door een stortbui. Om 7.55 uit Wolverhampton vertrokken. Des avonds gaan wij op visite bij de fam. Kroon, die daar in de buurt woont. Deze menschen hebben 3 jongetjes. Kroon is ook onder de wapenen gekomen in Engeland, waar hij een goede betrekking als accountant had. Hij is nu op een der Departementen van de Nederlandsche Regeering te Londen werkzaam.

30 Aug. 1941
Het is mooi weer en gaan met de heele familie naar Londen, waar in het Regents Park een bijzondere bijeen-komst gehouden wordt ter gelegenheid van de 61e verjaardag van H.M. de Koningin. Ik tref daar verschillende bekenden, o.a. Owr.  P.C. Versluijs, Owr.  J. Frielink en anderen. Ook Owr.  B. Wijlhuizen,  Wr. J.  Eikenaar en
Owr. Van Rijn), die inmiddels rijksrechercheur is geworden en binnenkort naar Canada vertrekt voor dienst bij de Prinses. Daar is Mar. B. Advokaat nu, zoolang tot Owr.  Van Rijn daar is. Tijdens deze samenkomst hooren wij Nederlandsche stemmen van alle delen der wereld, o.a. ook van de Prinses.

Na de pauze opvoering van 'De bruiloft van Kloris en Roosje'. Het geheel was zeer geestig, gezien het raam van dezen tijd. Vooral de 'mimiek' was schitterend. Typisch was in dit spel de aankomst van Thomas en Pieternel met de roeiboot 'Piet Hein'.

Na afloop deelgenomen aan de cocktailparty. Hierbij ontmoette ik ook nog andere Hollandsche families. Ook de Wrs. L. de Putter en J. Hendriks waren daar aanwezig. Ik sluit mij bij hen aan, daar Wr.Bakker met juf. Marie en de kinderen naar huis was gegaan. Daarna werd ons door die andere heren een diner aangeboden in een Hongaarsch Restaurant. Ik moet zeggen dat ik daar heerlijk van de zuurkool met worst en spek heb gegeten. Wij waren met 12 Hollanders, mannen en vrouwen, bijeen. Toen wij Hollandsche liedjes begonnen te zingen, bleken er nog verschillende andere Hollanders aanwezig, die natuurlijk onmiddellijk aansloten. Die kwamen uit Breda en Tilburg, doch ik kende er maar 1 van aanzien. Het Engelsche publiek keek eerst wat vreemd, doch toen zij begrepen waarom wij zo'n pret maakten vonden ze het geweldig aardig en wilden ons langer houden toen wij aanstalten maakten om te vertrekken. We gingen in gezellige stemming huiswaarts. Toen zij begrepen waarom wij zo'n pret maakten vonden ze het geweldig aardig en wilden ons langer houden toen wij aanstalten maakten om te vertrekken. We gingen in gezellige stemming huiswaarts.

31 Aug. 1941
Des vm. gaan wij op bezoek bij de fam. Eerdmans, de fam. waar de Wrs. de Putter en Hendriks gelogeerd waren. Wij maakten pret in de tuin en op het terras, waar ik eenige buitelingen maakte, welke de heer Eerd-mans filmde en hij ons later zou toonen op het doek. Des nm. komen mijnheer en mevrouw Veltman met de kinderen, 2 jongetjes, bij de fam. Vonk op bezoek. Ook dit is weer gezellig en wij praten over veel in Holland en al het leed van den oorlog. Des avonds nog een bezoek bij de fam. Kraan.

1 Sept.1941
Wij maken met Wim en zijn vriendje een uitstapje naar Buxton, waar wij een heele hooge berg beklimmen. Het  is daar heel mooi.

2 Sept. 1941
Thans maken wij een uitstapje naar Kingston en omgeving en maken een mooie boottocht op de Theems. Het is een mooie dag en genieten. Ook Wim is een en al oog. Ik krijg zoo de indruk dat er in Engeland menschen zijn die niet eens aan den oorlog denken. Het is misschien wel goed, maar is dat misschien ook niet een reden dat die oorlog zoo lang duurt.

 5 Sept. 1941.
In de namiddag keer ik weer terug naar het Kamp. Ik krijg een heerlijk lunchpakket van mevrouw mee en doe er mij tegoed aan in den trein. Bij aankomst tref ik mijn rijwiel in goeden orde aan op het station te Wolver-hampton en peddel op mijn gemakje huiswaarts. Om 10.00 uur ben ik weer in het Kamp en kan ik zeggen 'terug van een goed verlof'.

2 October.
Ik mocht weer een brief van thuis ontvangen van 10 Sept. '41, dus ruim 3 weken onderweg geweest.  Verstuurd per luchtpost.

5 October.
UItvoering van de Band, een cabaretgroep en het Mannenkoor in de Civic Hall te Wolverhampton. Het geheel viel zeer in de smaak van het Engelsche publiek. De Burgemeester sprak na afloop zeer waarderende woorden. Het koor telt circa 40 leden, waaronder 15 van de Marechaussee, waaronder de Owrs. J. van Wijk, J. de Ruijscher, H.C. van Koeveringe en M. de Kok. Verder onder andere de Wrs. L.N. van Vliet, L.J. Overbeeke, Van den Heuvel,  J.J. Doods, H. Schimmel, F. Walhout, C.M. Hoffius, C. Sinke, M. Bakker, P.H. Burgers en ik. We zullen hoopen dat we later in Holland eens mogen optreden voor alle familieleden van de leden van het Nederlandsch Legioen, destijds in Engeland. 

Civic Hall te Wolverhampton

 24 October.1941
Roode Kruisbericht ontvangen  van 7 Aug.(oud hè?) en een antwoordbericht van de jongens, door Adri geschreven op 3 Sept. 1941. Dit vond ik erg leuk. Ik heb er maar direct een bericht op teruggezonden.

1 November.1941
Optreden van het zangkoor voor de Hollanders in een Theater. Ook de muziek en de band van het Legioen waren van de partij en al de medewerkers van Radio Oranje, 'De Watergeuzen' en de 'Brandaris en de B.B.C.
 

Deze dag was belegd door 'Vrij Nederland'. Wij maakten van nabij kennis met de medewerkers  en de wijze waarop de uitzendingen voor Nederland bewerkt worden. Het was een mooie dag, hoewel de voorstelling wat lang duurde.

Bakker en ik blijven te Londen voor een lang weekend bij de fam. Vonk.

 9 Nov.1941
Ik ga met de Wrs. Koen van den Heuvel en Bart van Vliet naar een uitvoering van het Tjechisch Legioen, waar het Zangkoor de hoofdschotel verzorgt. Het zingen der Tjechen is enorm mooi en wij komen er van onder den indruk. 2 Officieren zingen ook mooie solo's. Het was een geslaagde middag en wij zijn er van overtuigd dat wij met ons zangkoor hier nog veel aan te kort komen.

16 Nov.1941

Zondag. De kerkdiensten van nu zijn niet boeiend. De meesten van ons gaan er heen omdat ze het niet anders gewoon zijn. Ik heb trouwens van dezen Ds. nog nooit gezien dat hij de militairen in hun gewone sleurleven opzocht. We zullen hoopen dat het beter wordt.

Het kamp is nu zoo goed als geheel klaar en de legering is bevredigend en in elk geval 100% beter dan bij onze aankomst in Porthcawl in Juni 1940.

5 Dec. 1941.
Wij vieren het St. Nicolaasfeest in het Kamp en krijgen cadeautjes, o.a. speculaas, een flesch bier en een ge-bruiksvoorwerp. Ik krijg een schrijfmap. Wel aardig.

Z.K.H. Prins Bernhard was er ook tegenwoordig en nog vele genoodigden. De Prins kreeg ook een cadeautje (een doos met 1000 cigaretten), waartoe de St. van zijn zetel kwam en het cadeautje overhandigde. Daverend applaus. Het was een gezellige avond, doch die echter veel aan huis deed denken. Ook nu hopen wij het volgend jaar thuis te vieren.

11 tot en met 18 Dec. 1941.
Wr. Bakker
en ik gaan met verlof naar de fam. Vonk te Carshalton. Wij gaan ook nog een dag met mevrouw Vonk en juf. Marie naar Londen en bezichtigen groote warenhuizen. Wr. L. de Putter komt met verlof op 15 Dec. bij de fam. Eerdmans. Wij gaan er een avond heen en Mijnheer Eerdmans vertoonde de film die hij dezen zomer en voorheen vervaardigd had. Het was echt gezellig en De Putter had evenals ik veel plezier bij het zien van mijn buitelingen op de film.

25 December, 1e Kerstdag
Des morgens eerst kerkdienst. Des middags kerstmaaltijd. Wij eten met onze afdeeling bij het IIe Bataljon, waar wij met ons mannenkoor een 2-tal liedjes zingen, die zeer in de smaak vallen. Des middags gaan wij zingen in het mil. 'New Cross Hospital' te Wolverhampton, waar Hollandsche militairen en zeelieden verpleegd worden. We zingen ook op een Engelsche afdeeling in dat ziekenhuis, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld.

Programma feestavond.
Des avonds een feestavond in de ontspanningszaal. De zaal was mooi versierd en er stonden 2 kerstbomen. Het was een mooie avond, waar ook Ds.  Beuenk en Pater van der Poel een Kerstrede hielden.

31 December 1941.
Oudejaarsherdenking in de ontspanningszaal van het Kamp. De I.N.T., Generaal Noothoven van Goor, houdt een mooie herdenkingsrede.

1 Januari 1942.
8¾ uur: Generaal appèl in de ontspanningszaal. Kolonel D. van Voorst Evekink doet hierbij de mededeling dat het Ie Bataljon naar Indië vertrekt binnen zeer korten tijd. Een viertal Marechaussee's hebben zich vrijwillig aan-gemeld om mee te gaan.

6 maart 1942.
Met Gerrit en Wr. v/d Vijver tot 13 maart met verlof naar Blackpool. Het deed ons goed eenige dagen buiten het Kamp te gaan.

16 maart 1942.
 
Onze Generaal G.B. Noothoven van Goor is op 12 maart overleden en wordt met militaire eer begraven te Wolverhampton. 
Begrafenis Generaal Noothoven van Goor.
Prins Bernhard was hierbij ook aanwezig.

17 t/m 24 April 1942.
Met verlof met Gerrit en Wr. A. van de Vijver naar Blackpool. Hebben goed weer gehad en de tijd gezellig door-gebracht. Bij thuiskomst weer een brief van thuis via Zwitserland. Gerrit heeft inmiddels ook een gezinsfoto van thuis ontvangen. Het leven gaat verder gewoon z'n gang en wij hoopen allen op een spoedig offensief in het Oosten en in het Westen en dat de mof er vlug onder zit.

1 Mei 1942.
Majoor v/d Kroon
verlaat onze afdeeling (P.A.M.) en wordt werkzaam gesteld op de V-afd v/h Dep. van Binnen-landsche Zaken. We weten nog niet welke Commandant wij nu krijgen.

2 Mei 1942.
Op 2 mei gaan wij met eenigen uit het kamp naar Stratford-upon-Avon en wonen een opvoering bij van een der Shakespeare-spelen nl. 'De Koopman van Venetië'. Het is een heel mooi stadje en het spel viel reuze in den smaak. Het bekende huis van Shakespeare werd echter door ons niet bezocht. Wij vonden het beter om in dien tijd maar op ons gemakje te gaan eten. Het was een aardig uitstapje. De Wmrs. de Putter, Matteijsse en Hoffius waren o.a. ook meegegaan.

9 Mei 1942.
Met het mannenkoor naar Londen. Zingen dien middag in een samenkomst van Pro Patria, waar o.a. ook aan-wezig waren Dr. H.J. van Mook, Luitenant Gouverneur-Generaal van Ned. Indië en Gen.-Majoor L.H.van Oijen. De samenkomst was in verband met de 10 Mei-herdenking.
Wij logeerden in 't Royal Hotel, een hotel met 777 kamers.

 
10 Mei 1942.
Des middags zingen wij weer bij de 10 Mei-herdenking op de ruïne van de Ned. Hervormde Kerk Austin Friars in Londen. Hierbij sprak Z.E. den Minister President Prof. Gerbrandy en Ds. van Dorp. Z.K.H. Prins Bernhard, die daags tevoren uit Canada voor een bezoek aan zijn gezin was teruggekeerd, was ook aanwezig. Des avonds zongen wij nog enige liederen in de Hollandsche Club, het tehuis voor Nederlandsche zeelieden in Londen.

Ruïne van de Nederlandsekerk Austin Friars

(links de muziekkapel, rechts op het podium het mannenkoor) 

11 Mei 1942.
Keeren wij terug naar Wolverhampton en zingen voor ons vertrek nog eenige liederen op het perron, ter ver-make van het publiek.

23 juni 1942.
De Politie Afdeeling Marechaussee (P.A.M.) wordt samengesmolten met  de Politie Afdeeling Brigade onder de naam 'Brigade Politie' en blijft onder commando van Lt. Peters en onder rechtstreeks bevel van den Brigade Cdt. Persoonlijk houd ik mijn zelfde werk, doch nu in de zgn. sectie 'Secreariaat en Statistiek".

Behalve brieven en berichten van thuis, waar ik altijd reuze blij mee ben, geen bijzonderheden de laatste tijd.

 11 Juli 1942.
Des avonds breng ik een bezoek aan een Engelsche fam., met name Rogers, welke mij middels het Welfare Commitee bekend werden. Wij spreken af, dat ik zoo mogelijk elken Woensdag- en Zondagavond in hun  midden zal doorbrengen. Later werd ook Wr. Kosten daar huisvriend. Hoewel wij wel wat moeite hebben met de taal, is het erg gezellig voor beide partijen. Bovendien is het een mooie gelegenheid om ons Engelsch te verbeteren.

9 Augustus.
Ons mannenkoor bestaat nog steeds en het is vandaag een goede gelegenheid om ons te laten hooren. We geven een uitvoering in de Civic Hall met het Wolverhampton Mannenkoor. De fam. Rogers is hierbij ook aanwezig. In combinatie zongen wij het 'Halleluja' van Händel , 'The Commemorate song of Hope' en  'Hope of land and Glorie'. Later hoorden wij dat het bij de Engelschen heel goed in de smaak gevallen was.

Daar het kampleven vrij eentonig is, weet ik niet veel te vermelden. Het bezoek bij de fam. Rogers zet ik nog steeds voort. Later is Mar. Advokaat ook huisvriend geworden.  Afgezien van 7 dagen verlof naar Blackpool met Gerrit geen bijzonderheden. Zingen met Kerstmis in het New Cross Hospital en in het rusthuis te Little Wirley. Ontvang diverse brieven en Roode Kruis-berichten van thuis.

2 Januari 1943.
Voor kerkelijke bijeenkomst naar Londen, bediening H.A.
Logeer in Bangor Hotel en op 4 januari weer terug naar Londen.

29 Januari 1943.
Hollandsche avond in het Kamp. Opvoering 'Gijsbrecht van Amstel'.

2 Maart 1943.
Met mannenkoor naar Londen en zingen in Cambridge Theatre voor opnamen film 'O schitterende kleuren van Nederlandsch Vlag'.

9 Maart 1943. 
 
Krijg voor mijn verjaardag polshorloge van mr. en mrs. Rogers.
 

Fam. Rogers

1, 2 en 3 April

Met weekend naar Maidenhead  op bezoek bij Gerrit.

10 Mei 1943.
Toespraak in de eetzaal dor de Brigadecommandant en Pater van der Poel.
 

22 t/m 29 Mei 1943
Verlof bij fam. Rogers. Kreeg op 26 mei mijn eerste golfles en ging daarna nog meermalen.

2 Aug. '43.
Bank Holiday. Maken fietstocht en picknicken met fam. Rogers en Wilks.

11 t/m 17 Sept '43.
Met fam. Rogers met verlof naar Blackpool en hadden gezellige dagen.

8 October 1943.
Mar. B. Advokaat
vertrekt naar Londen en wordt werkzaam gesteld bij den Rijksbetaalmeester voor administratie van het Detachement  Maidenhead.

19 October 1943.
Met nachttrein van 23.45 naar Londen, brief wegbrengen en keer op 20 Oct. '43 met Mar. B. Advokaat, die met weekend kwam, gelijk terug naar Wolverhampton.

26 t/m 29 October 1943.
Voor cursus M.G. naar Londen.

10 t/m 17 December.
Met verlof naar Foulden bij Berwick in Schotland. Logeeren bij de fam. McQueen. Was daar met Mar. R. van Dijk, die mrs. McQueen, zuster in het hospitaal te Warrington, had leeren kennen. Brengen op 13 Dec. een bezoek aan Edinburgh, een prachtige (de voornaamste) stad in Schotland, hoewel Glasgow grooter is.

25 en 26 December.
Gedurende de Kerstdagen met Mars. Advokaat en Van Dijk bij de fam. Rogers, evenals Nieuwjaarsdag.

31 December 1943.
Oudejaarsdienst in het Kamp. Opkomst zeer gering.

Brachten de avond verder door in de cantine, waar de bedienden wilde konijnen hadden gebraden.

1 Januari 1944.
Nieuwjaarsdag gaat voorbij zonder bijzonderheden, hoewel dit jaar van groote betekenis zou worden.

3 Jan. 1944.
Na lange tijd schaken wist ik mijn eerste partij te winnen van Wr. D. Meijaard.

10 Maart 1944.
Met 4 dagen verlof naar Porthcawl bij de fam. Thick, waar ik in geen 3½ jaar geweest was.

6 Juni 1944.
Invasie begonnen. Sterke eenheden in Noord Frankrijk geland. Vernam dit door de telefoon op het bureau, die aangesloten was op een radiotoestel op het Kampbureau. Dit was te 9.35 in den voormiddag.

9 Juli 1944.
Caen in Britsche handen.

10 Augustus 1944.
Angers en Nantes door de Amerikanen bezet.

15 Augustus 1944.
Om 1 uur deelt Radio Oranje mede, dat de geallieerde legers zijn geland in Zuid Frankrijk. Troepen stuiten op geringe tegenstand.

25 Augustus 1944.
Generaal de Gaulle trekt om 1900 uur met zijn Staf Parijs binnen. De stad is bevrijd en zoo goed als van Duitschers gezuiverd.

28 Aug. 1944.
Toulon in geallieerde handen.

29 Aug. 1944.
Marseille bezet.

30 Aug. 1944.
Geallieerde troepen bezetten Reims en Rouan.

3 Sept. 1944.
Antwerpen door Britsche troepen bevrijd. Tevens werd gemeld dat eenheden Breda hadden bezet. Dit bleek later onjuist te zijn.

Allen in het Kamp, die ingedeeld zijn bij het Militair Gezag, verwachten nu een spoedig huiswaarts gaan. Dit zou echter nog eenige weken duren.

12 Sept. 1944.
Britsche troepen overschrijden de Nederlandsche grens ten Zuiden van Eindhoven.

13 Sept. 1944.
Geallieerde troepen rukken op richting Weert.

14 Sept. 1944.
Maastricht en Eysden door Amerikanen bevrijd.

17 Sept. 1944.
Terwijl ik bij de familie Rogers op visite ben, vernemen wij te circa 4 uur door de radio, dat luchttroepen zijn geland in Holland, in het gebied van Rijn en Lek. Later vernemen wij dat ook luchttroepen zijn geland te Arnhem en bij Eindhoven (Son). In de loop der volgende dagen ontwikkeld zich in deze gebieden een hevige strijd.

29 October 1944.
Breda door Poolsche troepen bevrijd.

6 November 1944.
Vertrek met M.G. uit het Kamp te Wolverhampton. Aankomst Tilbury Docks na invallen der duisternis.

7 November 1944.
Tegen den avond inladen in 10.000 tonner, Liberty ship genaamd.

9 November 1944.
Schepen gaan op stroom liggen.

10 November 1944.
Vertrek naar Normandië.

11 November 1944.
Gaan voor anker bij de kunsthaven te Arromanches.

12 November 1944.
Landen tusschen 10 en 11 uur. Verblijven te Arromanches in een zeer modderig kamp, waar wij Duitsche krijgsgevangenen zien.

14 November 1944.
Vertrekken weer in convoy te ongeveer 5 uur en rijden over Bajeux en Caen. Caen is geheel vernield.  Overnachten tusschen Caen en Lisieux.

Caen November 1944.
 

15 November 1944.
Gaan verder en passeeren Boisney, Bourgtheroulde (benzine inladen) en Elbeuf. Overnachten tussen Elbeuf en Rouen.

16 November 1944
Trekken verder over Rouen, Neufchatel-en-Bray en Poix-de-Picardie. Overnachten even buiten Poix, waar blijkt dat wij de weg zijn kwijt geraakt.

17 November 1944
Gaan verder over Amiens, Albert, Bapaume, Arras (Atrecht), Lens, Lille (Rijsel), Tournai (Doornik), Ath, Enghien en Halle. Komen laat in den avond te Brussel aan. Wij worden ondergebracht in de Cavaleriekazerne.

18 November 1944
UItladen en kwartieren in orde maken.

19 November 1944
Gaan met de auto naar huis en passeeren om 3¼ uur de Nederlandsche grens onder Strijbeek. Laden verschil-lende leden bij hun woning uit en kom zelf ongeveer kwart voor 5 thuis. Tref vrouw en kinderen in goede welstand aan en kan de ontmoeting niet anders omschrijven dan de gelukkigste dag van mijn leven.

20 November 1944
Weer terug naar Brussel met een auto, vertrek 2½ uur van de Markt in Breda.

22 November 1944
Ga met 7 dagen verlof naar huis, met 10 dagen is aangegroeid. Kon zoodoende deze keer de verjaardag van mijn vrouw thuis mee vieren.
 

 

Eindelijk weer Thuis!

  • Routekaart Breda - Brest 11 Mei - 11 Juni 1940

11 Mei  van Breda naar  Huijbergen

12 Mei  van Huijbergen -  Hulst, via Antwerpen

14 Mei van Hulst naar  Sluis

15 Mei  van Sluis naar Oostburg

18 Mei  van Oostburg naar Gravelines

19 Mei van Gravelines naar Gran Couronne

21 Mei  van Gran-Couronne naar Evreux

22 Mei  van Évreux naar  Beaumont

23 Mei van Beaumont naar Angers

24 Mei van Angers naar  Vertou via Nantes

27 Mei van Vertou naar  Laval

28 Mei  van Laval naar Douvres-La Délivrande bij Caen

29 Mei van Douvres-La Délivrande  naar Cresserons

 9 Juni    van Cresserons naar Guingamp

10 Juni  van Guincamp naar Brest

 10-11 Juni Overtocht van Brest naar Plymouth

  • Copie Opdracht d.d. 17 Mei 1940 van het Algemeen Hoofdkwartier van het Nederlandsche Leger aan de Commandant der 1e Divisie Koninklijke Marechaussee tot vertrek uit Zeeland naar Nantes. Het origineel is ondertekend door de (plv.) Opperbevelhebber der Land- en Zeemacht in Zeeland, Schout-bij-Nacht H.J. van der Stad.

  • Copie telegrammen d.d. 7 en 8 Juni 1940 van Generaal-Majoor J.W.van Oorschot met betrekking tot het vertrek naar Engeland via de haven van Brest, ontvangen te Douvres-La Délivrande.

 

  • Personeel Koninklijke Marechaussee 1e Divisie volgens Appèllijst van Juni 1940 (Alphabetisch)

Mar.

Advokaat, B.

Breda

Wr.

Arends, W.A.

2e Divisie

Mar.

Bagchus, A.

Valkenswaard

Wr. 1e kl.

Bakker, M.

Breda

Wr.

Bankaaer, P.A.

Oirschot

Wr. tit.

Beekenkamp, N.M.

 's-Hertogenbosch

Wr. tit.

Beerman, J.C.

Ossendrecht

Wr.

Beleen, J. van

Oostburg

Mar.

Berg,1   H.van den

Eindhoven

Mar.

Berg,2  H. van den

's-Hertogenbosch

Wr.

Berge, A.F. van den

Axel

Mar.

Bergh, H.D. van den

Hilvarenbeek

Mar.

Bloemen, A.

2e Divisie

Wr.

Blokland, J.

Koewacht

Mar.

Bodegom, H.F.

Heeze

Mar.

Boer, F.

Steenbergen

Mar.

Bontjer, H.H.

Waalwijk

Mar.

Boogerd, P.J.W.

Boxtel

Wr.

Boonman, C.

Budel

Mar.

Bosch, P.

Breskens

Mar.

Bouwmans, J.H.

Strijbeek

Mar.

Bouwmeester, A.

's-Hertogenbosch

Wr. tit.

Brens, J.H.

Koewacht

Mar.

Brink, A. van den

Etten

Mar.

Brouwer, J.B.L.

Eindhoven

Mar.

Bruggeman, A.

Roosendaal

Wr. 1e kl.

Bruijn, G. de

Breda

Wr,

Bruijn, J.K. de

Heeze

Owr.

Bruijn, W.J. de

Etten

Mar.

Bruin, D. de

Heusden

Wr. 1e kl.

Buijsse, J.

Bergen op Zoom

Wr.

Buren, C. van

Breda

Mar.

Burgers, P.H.

Roosendaal

Owr.

Cambier, J.

IJzendijke

Wr. 1r kl.

Campen, A.L. van

Det. Goirle

Wr.

Ceton, P.

Breda

Owr.

Clausen, J.F.

Axel

Mar.

Coenraads, P.

Roosendaal

Mar.

Damen, R.

Geffen

Owr.

Dane, J.

Bergeijk

Mar.

Dane, J.C.

Boxtel

Wr. 1e kl.

de Bakker, P. de

Aardenburg

Wr. tit.

de Vogel, C.

Helmond

Wr.

Delleman, F.W.

Bladel

Mar.

Dijk, R. van

Zundert   

Mar.

Dijkstra, A.P.

Sas van Gent

Wr. 1e kl.

Dogge, A.C.

Philipine

Mar.

Doods, J.J.

Eindhoven

Mar.

Driel, A. van

Alphen

Owr.

Driessen, W.M.

Strijbeek

Mar.

Duijsters, Chr.

's-Hertogenbosch

Mar.

Dullemen, I.J.E. van

Strijbeek

Mar.

Edenburg, L.

's-Hertogenbosch

Mar.

Eersel, H. van

Ossendrecht

Wr. 1e kl.

Eikenaar, J.

Zundert   

Mar.

Eissenberg, H.A.

Zundert   

Owr.

Feber, J.F. de

Sprundel

Wr.

Fien, F.

Eindhoven

Wr. 1e kl.

Fokker, M.C.

's-Hertogenbosch

Owr.

Fonteine, M.C.

Sluiskil

Owr.

Frielink, J.

Helmond

Wr. tit.

Gaasbeek, L.J.

Staf 1e Divisie

Mar.

Gelder, L.P. van

Veghel

Mar.

Gennip, H.J.L. van

Hilvarenbeek

Mar.

Gerards, W.F.

2e Divisie

Mar.

Giesen, J. van der

Sprundel

Wr. tit.

Goes, A.D.J.

Nieuw Namen

Wr. tit.

Goossens, A.F.

Alphen

Mar.

Gorp, M. van

Breskens

Mar.

Gorres, R.

Breda

Wr. 1e kl.

Graaf, M. de

Budel

Owr.

Groeneveld, B.

Bladel

Mar.

Groot, H.C.H. de

's-Hertogenbosch

Mar.

Haak, D. van den

Oudenbosch

Mar.

Ham, J. van

Sas van Gent

Owr.

Hanegem, J. van

Breskens

Mar.

Hartog, D. den

Roosendaal

Mar.

Havermans, P.G.

Sluiskil

Mar.

Heen, J.

Axel

Mar.

Heiden, C. van der

Oostburg

Mar.

Hemelrijk, C.

Zundert   

Wr. 1e kl.

Hendriks, J.

Tilburg

Mar.

Heuvel, B. van den

Bladel

Wr.

Heuvel, K. van den

Steenbergen

Mar.

Hiele, L. van der

Aardenburg

Wr.

Hoek, A.E. van den

Eindhoven

Wr. 1e kl.

Hoeven, L. van der

Roosendaal

Wr.

Hoffius, C.M.

Tilburg

Wr.

Holdermans, A.

Etten

Mar.

Honders, W.

Hontenisse

Mar.

Huisman, J.

Waalwijk

Owr.

Huizer, A.M.

Hilvarenbeek

Mar.

IJssekstijn, B.

Terneuzen

Owr.

Imkers, A.H.

Koewacht

Owr.

Immerseel, J.F. van

Geffen

Wr. 1e kl.

Jager, W. de

Roosendaal

Mar.

Janssen, J.H.

Hontenisse

Owr.

Janssen, J.H.

2e Divisie

Owr.

Jeremiasse, M.

Hontenisse

Wr. tit.

Jol, S.A.N.

 's-Hertogenbosch

Wr. 1e kl.

Jopse, A.M.

Ossendrecht

Wr.

Joziasse, J.H.

Breskens

Owr.

Kaa, J. van der

Oostburg

Wr.

Kamphorst, P.

Boxtel

Mar.

Kievits, H.A.C.

Veghel

Owr.

Kik, A.

Heusden

Owr.

Kipmulder, A.

Rijen

Mar.

Klein, J.

2e Divisie

Mar.

Klockenbrink, F.H.

Oudenbosch

Wr. 1e kl.

Koenen, A.

Valkenswaard 

vervolg bijlage V

 

Owr.

Koeveringe, H.C. van

Budel

Owr.

Kok, M. de

Heeze

Mar.

Koning, J. de

Heusden

Wr.

Koole, J.

Waalwijk

Mar.

Koolstra, M.

Breda

Wr. tit.

Korte, C. de

's-Hertogenbosch

Wr. 1e kl.

Kosten, A.

Bergen op Zoom

Owr.

Koster, W.J.C.

Staf 1e Divisie

Owr.

Kramer, A.

Zundert   

Mar.

Krijger, C

Bladel

Mar.

Kuhlman, G.

Bergeijk

Mar.

Lambrechtse, L.J.

Strijbeek

Wr.

Lammers, J. Th.

Steenbergen

Mar.

Leenders, J.H.G.

Eindhoven

Owr.

Leeuw, C. de

Terneuzen

Adj. O.O.

Leij, F.G.M van der

Staf 1e Divisie

Mar.

Leijten, C.J.

's-Hertogenbosch

Owr.

Lensen, A.

Philipine

Wr. 1e kl.

Linden, P. van der

Veghel

Mar.

Linschooten, H.

Steenbergen

Wr. tit.

Louwerse, S.

Roosendaal

Mar.

Luikenaar, J.H.

Terneuzen

Mar.

Luitwieler, K.

Alphen

Mar

Mabelis, P.J.

Ijzendijke

Mar.

Mast, F. van der

's-Hertogenbosch

Wr.

Matthijssen, Th.

Strijbeek

Mar.

Meer, J.M. van der

Heusden

Mar.

Meeuwisse, J.C.

Alphen

Mar.

Meeuwsen, J.M.

Sluis

Mar.

Meier, H.F.

Helmond

Wr. 1e Kl.

Meijaard, D.

Kaatsheuvel

Mar.

Mengelers, G.J.

2e Divisie

Mar.

Ments, J.H.H.

2e Divisie

Mar.

Meulblok, P.F.

Ossendrecht

Owr.

Meulenberg, A.

Valkenswaard

Mar.

Michel, P.A.

Roosendaal

Wr.

Moere, M. van der

Breskens

Wr.

Moermond, C.J.

Asten

Mar.

Molenaar, J.

2e Divisie

Mar.

Naaktgeboren, P.

Asten

Owr.

Nagelkerke, A.J.G.

Hulst

Wr. tit.

Nieuwegiessen, J. v.d.

Nieuw Namen

Wr. 1e kl.

Nieuwegiessen, J.G. v.d.

Helmond

Owr.

Nieuwland, C.

Breda

Mar.

Offers, W.

Heusden

Mar.

Oostrum, A. van

Bladel

Wr.

Overbeeke, C.

Hontenisse

Wr.

Overbeeke, L.J.

Ossendrecht

Wr.

Padmos, L.

IJzendijke

Mar.

Paepe, E. de

Hulst

Mar.

Pals, M.

Breda

Mar.

Parlevliet, H.

Ossendrecht

Owr.

Patist, C.J.

Alphen

Wr. 1e kl.

Pauwels, A.

Sas van Gent

Wr. 1e kl.

Pellis, A.

Breda

Mar.

Penning, A.

Alphen

Mar.

Pippel, P.

Veghel

Mar.

Pipping, P.

Kaatsheuvel

Mar.

Plaatsman, L.

Bergeijk

Mar.

Plaisier, G.

Ossendrecht

Mar.

Plaisier, K.P.

Det. Goirle

Owr.

Plas, A. van der

Kaatsheuvel

Mar.

Plat, H.F.

Budel

Mar.

Polak, T.M.

Veghel

Wr.1e kl.

Pooter, C. de

Sluis

Wr. 1e kl.

Potter, I.

Breda

Wr.

Prevo, H.A.

Oirschot

Wr. 1e kl.

Putter, L. de

Tilburg

Owr.

Ridder, P.J. de

Ossendrecht

Wr. 1e kl.

Rijn, A.S. van

Bergen op Zoom

Owr.

Rijn, J.J. van

Tilburg

Wr.

Rijpma, R.

Oostburg

Owr.

Rooms, J.A.

Waalwijk

Owr.

Rouvroy, P.E.

2e Divisie

Owr.

Ruijscher, J. de

Bergen op Zoom

Mar.

Saarloos, J.

2e Divisie

Mar.

Schaaij, F.W.B.

Ossendrecht

Mar.

Schalkoort, J.

's-Hertogenbosch

Wr. 1e kl.

Scheers, P.J.

Heusden

Mar.

Schellekens, P.J.N.

Sluiskil

Mar.

Schimmel, H.

Hilvarenbeek

Mar.

Schneider, R.

Zundert   

Mar.

Scholz, L.

Tilburg

Mar.

Sepers, J.A.

Eindhoven

Wr. tit.

Simons, H.M.S.

2e Divisie

Wr. 1e kl.

Sinke, C.

Eindhoven

Wr.

Slabbekoorn, A.G.

Hulst

Wr. 1e kl.

Sluis, J.D. van

Staf 1e Divisie

Mar.

Smits, B.

Oudenbosch

Mar.

Soest, A.O. van

2e Divisie

Wr.

Soons, J.

Steenbergen

Mar.

Splunter, P. van

's-Hertogenbosch

Owr.

Sprang, H. van

Oirschot

Owr.

Staal, P.J.E.

Eindhoven

Wr. 1e kl.

Steen, A. van

Bergen op Zoom

Mar.

Steketee, F.H.

Philipine

Mar.

Stevens, H.

Boxtel

Mar.

Stiphout, J.W.

Breda

Mar.

Stok, J.

Bergeijk

Wr. 1e kl.

Stolk, G.

IJzendijke

Wr.    

Stolk, L.

Breda

Wr. tit.

Stoutjesdijk, J.

Roosendaal

Mar.

Struijk, J.D.

Bergeijk

Owr.

Tang, A. van der

's-Hertogenbosch

Mar.

Tanghe, J.P.J.

Roosendaal

Owr.

Theije, J.L. de

Oudenbosch

Wr.

Tintelen, C.H. van

Oirschot

Mar.

Uiterwijk,B.

Valkenswaard

Wr.

Valk, J.

Eindhoven

Wr. 1e kl.

Valkenburg, J.

Etten

Mar.

Veer, W. van der

Roosendaal

Mar.

Veld, W. op 't

2e Divisie

Mar.

Velde, D. van de

Valkenswaard

Mar.

Velthuizen, D.A.

Rijen

Wr. tit.

Veltman F.

Geffen

Owr.

Verbeke, B.

Aardenburg

Owr.

Verhagen, A.

Steenbergen

Wr. tit,

Verhulst, M.J.

Philipine

Wr.

Vermeulen, P.J.

Roosendaal

Mar.

Vermeulen, T.W.

Oudenbosch

Owr.

Verplancke, Ph.

Breda


 

 

 

Owr.

Versluijs, P.C.

Roosendaal

Res. Adj. OO.

Versteegh, G.J.

Staf 1e Divisie

Wr. 1e kl.

Vijver, A. van de

Bergeijk

Mar.

Visbeen, J.

Axel

Mar.

Vlemingh, A.

Geffen

Mar.

Vlemingh, J.W.G.

Eindhoven

Wr.

Vliet, L.N. vam

Steenbergen

Wr. 1e kl.

Voeten, H.L.

Oudenbosch

Owr.

Vos, J.

Boxtel

Wr. tit..

Vries, B. de

Etten

Mar.

Wal, A.R. van der

Breda

Wr.

Walhout, F.

Hilvarenbeek

Wr. tit.

Walhout, J.

Helmond

Mar.

Weeda, C.

Helmond

Mar.

Weersma, F.

Det. Goirle

Mar.

Werf, A.M. van der

Tilburg

Mar.

Wessels, A.

Alphen

Mar.

Wiel, H.D. van dde

Hilvarenbeek

Mar.

Wijers, Th.

Tilburg

Owr.

Wijk, J. van

Sluis

Wr. tit.

Wijlaars, C.W.

Eindhoven

Owr.

Wijlhuizen, B.

Breda

Wr. tit.

Wijngaarden, D.J. van

Zundert   

Wr. 1e kl.

Wisse, J.

Alphen

Mar.

Wisse, M.C.

Bladel

Mar.

Wit, A. de

Sprundel

Wr. tit.

Woestijne, J. van de

Hulst

Wr. 1e kl.

Woestijne, P. van de

Rijen

Wr. tit.

Wondergem, J.F.

Sprundel

Owr.

Woutersen, A.

Asten

Wr. tit.

Zevenbergen, C.

Alphen

Owr.

Zweeden, A. van

Nieuw Namen


Generale Staf:

Majoor

Beer Poortugaal, Jhr. D.J.N. den

Kapt.

Kist, W.

Kapt.

Kroon, F. van der

Kapt.

Suylen, E.A.M.

 

 

  • Marechausseepersoneel tijdelijk gedetacheerd te Wilboarclough

 Vanuit Porthcawl werden 14 onderofficieren van de Marechaussee van 29 maart 1941 tot 24 juni 1941 gede-tacheerd in Wildboarclough en werden daar belast met de bewaking van Engelse vliegtuigbommen, op-geslagen in een oude leegstaande tapijtfabriek: Cragg Mill.
Ze werden daar ondergebracht in  h
et oude Postkantoor (voorheen de kantoren van de in 1957 afgebroken Crag Works, vervolgens postkantoor en dorpshuis en tegenwoordig een woonhuis).
Owr. 1e klas M.C. Fontaine
Owr. 1e klas W.J. de Bruin
Wr. 1e klas M. Jopse
Wr. 1e klas A. Koenen
Wr. 1e klas A. Pauwels
Wr. 1e klas L. van der Hoeven
Wr. 1e klas A. D. Dogge
Wr. 1e klas L. de Putter
Wr. 1e klas G. de Bruin
Wr. 1e klas G. Stolk
Wr. 1e klas P.T.A. Dankaart
Wr. 1e klas H.A. Prevo
Wr.  J.H.G. Leenders


               Wildboarclough, Crag Mill - links Wr.  L. de Putter   (29 Maaart 1940)


       Het voormalige Postkantoor van Wildboarclough

·       Route Arromanches - Breda 12 - 19 November 1944

10 - 12 November Overtocht van Tilbury Docks naar Arromanches

14 November     van Arromanches over Bayeux en Caen naar Lisieux

15 November     van Lisieux over Boisney en Bourghteroulde naar  Elbeuf bij Rouen

16 November     van Elbeuf over Rouen en Neufchatêl naar Poix-en Picardie

17 November     van Poix-en-Picardie over Amiens, Albert, Bapaume, Arras, Lille en Halle naar  Brussel

19 November     van Brussel over Strijbeek naar Breda en naar huis.

Origineel bewerkt door Dap de Putter, november 2011.
Overname zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

De hierin opgenomen afbeeldingen zijn deels overgenomen van internet en deels van de website van de Prinses Irene Brigade.
 De opgenomen kleurenfoto's zijn hoofdzakelijk gemaakt door Adriaan Stolk


 

(zie ook de fotoalbum van Leendert Stolk)
 

 

 

 


 

 

 

Laat uw  "marechausseesporen" niet verloren gaan. Deel deze met anderen.   Mail ons.